|       |   EN

Wydział Humanistyczny

Przedmiotem organizowanej corocznie od 2017 r. ogólnopolskiej konferencji naukowej, adresowanej do naukowców reprezentujących różne dyscypliny naukowe, przedstawicieli organizacji pozarządowych, organów władzy i mediów oraz studentów,  jest natura zjawiska tzw. hejtu, a jej celem zaś – stworzenie przestrzeni do wymiany poglądów i dobrych praktyk w zakresie budowania inkluzywnego społeczeństwa i zwalczania przejawów nietolerancji i dyskryminacji. Trzy pierwsze edycje konferencji odbyły się w ramach grantu Jean Monnet Module “Inclusive Society Building Through EU Studies: Human Rights Protection in the European Union” (EUIncSo), project number 574570-EPP-1-2016-1-PL-EPPJMO-MODULE.

Cykliczna konferencja organizowana co drugi rok (od 2020 roku międzynarodowa), której głównym celem jest prezentacja dorobku i wymiana myśli pedagogicznej na temat postrzegania dziecka w różnych okresach historycznych oraz prezentacja wpływu dotychczasowego dorobku pedagogiki na współczesną edukację i wychowanie.

Kierownik naukowy: prof. AJP dr hab. Beata A. Orłowska

Ogólnopolska konferencja interdyscyplinarna organizowana co roku od 2007.  Jej celem jest prezentacja szeroko pojętego dziedzictwa kulturowego w aspekcie jego wpływu na poczucie tożsamości etnicznej, religijnej i narodowej; poszukiwanie środków, form i rozwiązań sprzyjających wychowaniu patriotycznemu. Konferencja jest adresowana do pedagogów, psychologów i socjologów, językoznawców  i literaturoznawców, teologów, historyków, badaczy sztuki, dydaktyków katechetyków i katechetów – zainteresowanych wyżej wymienioną problematyką.

 

Kierownik naukowy: prof. dr hab. Elżbieta Skorupska-Raczyńska.

Międzynarodowa konferencja interdyscyplinarna. Nazwa konferencji zmieniała się – na początku była to Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa pt. „Dziedzictwo kulturowe regionu gorzowskiego” (2003, 2006), zaś od roku 2008 – Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa pt. „Dziedzictwo kulturowe regionu pogranicza”. Od 2017 roku konferencja ma charakter międzynarodowy i odbywa się naprzemiennie w Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim i w Przykarpackim Narodowym Uniwersytecie im. Wasyla Stefanyka w Iwano-Frankiwsku (Ukraina). Celem konferencji jest prezentacja szeroko pojętego dziedzictwa kulturowego terenu pogranicza w aspekcie jego wpływu na rozwój kulturalny, naukowy, poczucie tożsamości etnicznej i narodowej, religijnej oraz na budowę wzajemnych relacji. Ostatnie edycje dotyczą przede wszystkim polskiego i ukraińskiego dziedzictwa kulturowego, co jest wynikiem współpracy pomiędzy Wydziałem Humanistycznym i Akademickim Centrum Ukrainoznawczym AJP a Wydziałem Turystyki Przykarpackiego Narodowego Uniwersytetu im. Wasyla Stefanyka w Iwano-Frankowsku. Konferencja adresowana jest do badaczy kultury, językoznawców, historyków, socjologów, politologów, literaturoznawców, pracowników euroregionów, pedagogów, katechetów, teologów, psychologów i wszystkich zainteresowanych ww. problematyką. Spotkania naukowców mają wieloaspektowy wymiar – konferencja jest interdyscyplinarną wymianą myśli, poglądów i stanu badań związanych z szeroko rozumianym pograniczem. Pokłosiem wspólnych badań, prowadzonych od ponad 10 lat z partnerami zagranicznymi zajmującymi się istotą pogranicza, jest 8 tomów monografii Dziedzictwo kulturowe regionu pogranicza.

 

Kierownik naukowy: prof. dr hab. Elżbieta Skorupska-Raczyńska.

WWW: http://wwww.ajp.edu.pl/konferencje-acu.html 

Cykl konferencji ogólnopolskich poświęconych językowo-kulturowemu obrazowi zwierząt. Do tej pory odbyły się następujące spotkania: Pies w kulturach świata – 2011, Kot w kulturach świata – 2013; Koń w kulturach świata – 2015; Gady, płazy i potwory w kulturach świata – 2017; Owady i ptaki w kulturach świata – 2019. Wyniki badań zaprezentowane na konferencji zostały także wydane w formie tomów monograficznych.

 

Kierownik naukowy: prof. dr hab. Elżbieta Skorupska-Raczyńska.

Ogólnopolska konferencja naukowa organizowana od 2011 roku, dotychczas odbyło się 5 edycji. Tematem przewodnim spotkania w 2019 r. były Związki pedagogiki i medycyny. Celem odbywających się co dwa lata konferencji jest wymiana wiedzy i doświadczeń między przedstawicielami różnych dziedzin nauki, prezentacja wyników badań i osiągnięć naukowych, wyeksponowanie działań o innowacyjnym charakterze połączone z otwartą i twórczą dyskusją. Konferencja „Zdrowie w perspektywie pedagogicznej” skierowana jest do naukowców i praktyków reprezentujących przedstawicieli pedagogiki i medycyny, a także wszystkich zainteresowanych podejmowaną problematyką zdrowia. Do aktywnego uczestnictwa zapraszani są także studenci z różnych polskich uczelni. Od 2015 roku dla chętnych tworzymy odrębny panel studencki.  Konferencji towarzyszą warsztaty i szkolenia dla nauczycieli, wychowawców, logopedów, pielęgniarek, studentów i innych zainteresowanych osób.

 

Kierownik naukowy: od 2019 r. prof. AJP dr hab. Agnieszka Niekrewicz.

Back to top