|       |   EN

UCHWAŁA NR 42/000/2016

SENATU AKADEMII IM. JAKUBA Z PARADYŻA

Z SIEDZIBĄ W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM z dnia 22 listopada 2016 r.

w sprawie określenia misji Akademii im. Jakuba z Paradyża

zmieniona UCHWAŁĄ NR 46/000/2020 SENATU AJP W DNIU 22 września 2020 r.

Na podstawie art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 572, ze zm.)
oraz § 25 pkt 3 Statutu Akademii im. Jakuba z Paradyża z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim,
nadanego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pismem z dnia 31 sierpnia 2016 r. nr DSW.ZNP.6030.2.2016.2.BR, uchwala się, co następuje:

§ 1.

Misją nadrzędną Akademii im. Jakuba z Paradyża, zwaną dalej AJP, jest:

1) rozwój badań naukowych,

2) rozwój kadry naukowej,

3) podnoszenie jakości kształcenia,

4) poszerzanie i dostosowywanie oferty dydaktycznej do potrzeb lokalnego i globalnego rynku pracy,

5) rozbudowywanie i unowocześnianie bazy naukowo-dydaktycznej.

§ 2.

AJP jako uczelnia wyższa wypełnia misję edukacyjną, obywatelską, społeczną i kulturotwórczą zgodnie z następującymi wartościami i celami:

1) własne poczucie narodowe (m.in. kształtowanie przywiązania do ojczystego języka, kultury, ziemi ojczystej, regionu, historii, dziedzictwa kulturowego),

2) szeroko rozumiany humanizm,

3) przygotowanie do życia w społeczeństwie obywatelskim,

4) ochrona przyrody oraz środowiska lokalnego i globalnego,

5) wiedza i umiejętności zawodowe, szczególnie kompetencje związane z etosem nauki, a także związane z etosem pracy,

6) przygotowanie do życia w warunkach zmieniających się potrzeb uczących się generacji, przemieszania się kultur, nacji, systemów wartości,

7) akceptacja standardów i norm międzynarodowych, szczególnie tych, które służą wzajemnemu porozumiewaniu się, współpracy, w tym realizacji standardów zawartych w Strategii Lizbońskiej,

8) otwarcie na postęp naukowy i techniczny,

9) poszanowanie wartości zawartych w kodeksach etyki zawodowej pracowników nauki,

10) rozpoznawanie potrzeb pracodawców i wymogów rynku pracy,

11) reagowanie na priorytety i potrzeby społeczne i gospodarcze Polski oraz województwa

i regionu.

§ 3.

Misja, o której mowa w § 1-2, realizowana jest za pomocą celów określonych w Strategii Rozwoju Akademii im. Jakuba z Paradyża na lata 2016-2025, stanowiącej załącznik do Uchwały Nr 41/000/2016 Senatu AJP z dnia 22 listopada 2016 r., zmienionej Uchwałą Nr 66/000/2019 Senatu AJP z dnia 22 października 2019 r

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Rektor AJP: prof. dr hab. Elżbieta Skorupska-Raczyńska

Back to top