|       |   EN

Ujednolicony tekst Statutu Akademii im. Jakuba z Paradyża
obowiązujący od 01.10.2019 r. – Statutu AJP wprowadzony Uchwałą Nr 25/000/2019 Senatu AJP
z dnia 18.06.2019 r., zmieniony Uchwałą Nr 64/000/2019 Senatu AJP z dnia 24.09.2019 r.

STATUT

Akademii im. Jakuba z Paradyża
z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim

 

Dział I. Postanowienia ogólne

§ 1.

 1. Akademia im. Jakuba z Paradyża jest publiczną uczelnią akademicką, utworzoną w drodze ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o utworzeniu Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim (Dz.U. z 2016 r. poz. 752).
 2. Akademia im. Jakuba z Paradyża posiada osobowość prawną, a jej siedzibą jest miasto Gorzów Wielkopolski.
 3. Oficjalnym skrótem nazwy Akademia im. Jakuba z Paradyża jest AJP.
 4. Anglojęzyczna nazwa AJP brzmi The Jacob of Paradies University, Gorzów Wielkopolski, a jej oficjalnym skrótem angielskim jest JPU.

§ 2.

 1. AJP jest autonomiczna we wszystkich obszarach swojej działalności w granicach określonych ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1668 ze zm.), zwanej dalej ustawą, oraz działa na jej podstawie, przepisów wykonawczych do ustawy, statutu oraz na podstawie odrębnych przepisów w zakresie, w jakim dotyczą szkół wyższych.
 2. W sprawach nieunormowanych przepisami, o których mowa w ust. 1, należy kierować się tradycją i dobrymi obyczajami akademickimi.
 3. Nadzór nad AJP, w zakresie ustalonym przez ustawę, sprawuje minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego, zwany dalej ministrem.

§ 3.

     AJP przestrzega konstytucyjnej zasady równego traktowania wszystkich przez organy władzy publicznej, w tym poprzez umożliwienie młodzieży nieposiadającej wystarczających środków finansowych bezpłatnej nauki na studiach stacjonarnych w uczelni publicznej.

§ 4.

 1. Podstawowe zadania AJP określa ustawa. Należą do nich w szczególności:
  1. prowadzenie działalności naukowej, świadczenie usług badawczych, współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym oraz transfer wiedzy i technologii do gospodarki;
  2. prowadzenie kształcenia na studiach, na studiach podyplomowych lub innych form kształcenia;
  3. kształcenie i promowanie kadr naukowych, a w szczególności kadr AJP;
  4. tworzenie środowiska integrującego badania, kształcenie i rozwój kultury społecznego dialogu;
  5. upowszechnianie i pomnażanie osiągnięć nauki, kultury i techniki, w tym poprzez gromadzenie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych, informacyjnych i archiwalnych;
  6. stwarzanie warunków do wszechstronnego rozwoju studentów;
  7. działanie na rzecz rozwoju społeczności lokalnych i regionalnych;
  8. stwarzanie osobom z niepełnosprawnościami warunków do pełnego udziału w procesie rekrutacji studentów na AJP, w kształceniu i prowadzeniu działalności naukowej;
  9. prowadzenie domów studenckich i stołówek studenckich.
 2. Wykonywanie zadań AJP oraz dbanie o jej dobre imię jest powinnością wszystkich członków wspólnoty akademickiej AJP.
 3. AJP przy wykonywaniu zadań współpracuje z instytucjami publicznymi i prywatnymi oraz uczestniczy w tworzeniu europejskiej przestrzeni szkolnictwa wyższego.
 4. AJP może współdziałać z innymi uczelniami, w szczególności poprzez zawieranie umów dotyczących zapewnienia wysokiego poziomu kształcenia w zakresie przedmiotów podstawowych, rozwoju naukowego nauczycieli akademickich, kontynuacji studiów przez absolwentów oraz wspierania AJP wysoko wykwalifikowaną kadrą.

§ 5.

      AJP, realizując swoją misję, kieruje się:

 1. zasadami wolności badań naukowych, wolności twórczości naukowej i artystycznej, wolności nauczania, poszukiwania prawdy w dialogu osób i środowisk oraz uprawianych przez nie nauk, poszanowania odrębności poglądów i wzajemnej życzliwości;
 2. zasadą jedności nauki i kształcenia, opartego na twórczej myśli badawczej oraz osiąganych wynikach badań naukowych.

§ 6.

 1. Pracownicy AJP oraz studenci tworzą autonomiczną i samorządną wspólnotę akademicką AJP, złączoną jednością misji.
 2. Wspólnota uczestniczy w zarządzaniu AJP na zasadach określonych w ustawie i statucie, w tym przez organy, których zasady wyboru określa ustawa i statut.
 3. Na zasadach określonych w ustawie i odrębnych przepisach w AJP mogą działać organizacje zrzeszające pracowników, studentów i absolwentów oraz inne osoby związane z AJP, które realizują cele niepozostające w sprzeczności z celami AJP.
 4. W AJP mogą się odbywać zgromadzenia i manifestacje organizowane przez członków społeczności akademickiej AJP z poszanowaniem przepisów prawa i Statutu.
 5. AJP zachowuje więzi ze swymi absolwentami.

§ 7.

 1. Podstawową formą studiów są studia stacjonarne.
 2. Wykłady na AJP są otwarte.
 3. Rektor lub dziekan  może zarządzić zamknięcie określonych wykładów, gdy przemawia za tym ich specyfika i interes AJP.

§ 8.

 1. W AJP działa uczelniany system zapewniania jakości kształcenia.
 2. Działaniem systemu objęci są studenci oraz pracownicy AJP.
 3. Cele i zakres działania oraz strukturę organizacyjną systemu określa rektor.


Dział II. Znaki AJP

 

§ 9.

      AJP posiada godło i sztandar.

§ 10.

 1. Godłem AJP jest wizerunek srebrnego orła z dziobem zwróconym w prawo, trzymający w szponach trójlistne koniczyny, na którego piersiach umieszczono otwartą księgę z literami Α i Ω. Powyżej orła widnieje napis Akademia. Poniżej orła widnieje napis im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim. Całość wpisana jest w pole tarczy o barwie niebieskiej. Wzór godła zawiera załącznik nr 1 do Statutu.
 2. Zasady używania i udostępniania godła AJP określa rektor.
 3. Rektor po zasięgnięciu opinii senatu może określić wzór godła AJP uzupełniony o angielski skrót nazwy AJP.

§ 11.

 1. AJP używa sztandaru w barwach narodowych z godłem państwowym oraz godłem AJP. Wzór sztandaru zawiera załącznik nr 2 do Statutu.
 2. Sztandar AJP jest używany tylko podczas podniosłych uroczystości. Sztandarowi AJP towarzyszy poczet sztandarowy.

§ 12.

      Rektor może określić w drodze zarządzenia inne znaki identyfikujące AJP lub jego jednostki organizacyjne.

Dział III. Tradycja i zwyczaje AJP

§ 13.

 1. Każdy członek wspólnoty AJP jest obowiązany szanować tradycję AJP oraz postępować zgodnie z dobrymi obyczajami akademickimi.
 2. AJP troszczy się o zachowanie pamięci o zasłużonych pracownikach, studentach i absolwentach.

§ 14.

 1. Insygniami władzy rektora są łańcuch, berło i pierścień.
 2. Insygnium władzy prorektorów oraz dziekanów jest łańcuch.
 3. Insygnia są noszone podczas uroczystości AJP wraz z tradycyjnym strojem akademickim.
 4. Uroczyste przekazanie insygniów jest symbolicznym objęciem funkcji.

§ 15.

 1. Uroczystościami AJP są:
  1. inauguracja roku akademickiego;
  2. akt promocji na stopień naukowy doktora;
  3. absolutorium ostatniego rocznika studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich,
  4. inne uroczystości odbywające się na podstawie uchwały senatu lub zarządzenia rektora.
 2. Treść i forma święta oraz uroczystości AJP nawiązują do polskich tradycji akademickich.
 3. Rektor może na wniosek dziekana lub kierownika innej jednostki organizacyjnej AJP określić rodzaj i przebieg uroczystości wydziałowych lub innych.

 

Dział IV. Godności i wyróżnienia AJP

§ 16.

      Godnościami i wyróżnieniami honorowymi AJP są:

 1. tytuł honorowy Zasłużony dla  AJP;
 2. dyplom honorowy Wyróżniający się Absolwent AJP;
 3. wyróżnienie Złote Pióro AJP.

§ 17.

 1. AJP honoruje swoich szczególnie zasłużonych pracowników oraz inne osoby, które przyczyniły się do jej rozwoju, albo przysporzyły jej dobrego imienia lub chwały, poprzez nadanie tytułu honorowego Zasłużony dla AJP.
 2. Z wnioskiem o przyznanie tytułu honorowego, o którym mowa w ust. 1, może wystąpić:
  1. rektor;
  2. dziekan;
  3. kierownik innej jednostki organizacyjnej AJP.
 3. Senat podejmuje uchwałę w sprawie przyznania tytułu honorowego.
 4. Przyznanie tytułu honorowego wpisuje się do Księgi Zasłużonych AJP, a tytuł wręcza się uroczyście.

§ 18.

 1. AJP honoruje swoich szczególnie wyróżniających się absolwentów, poprzez wręczenie dyplomu honorowego Wyróżniający się Absolwent AJP.
 2. Z wnioskiem o wręczenie dyplomu honorowego, o którym mowa w ust. 1, może wystąpić:
  1. rektor;
  2. dziekan;
  3. kierownik innej jednostki organizacyjnej AJP.
 3. Senat podejmuje uchwałę w sprawie wręczenia dyplomu honorowego.
 4. Dyplom honorowy wręcza się uroczyście.

§ 19.

 1. Osobie zasłużonej dla AJP rektor może przyznać wyróżnienie Złote Pióro AJP.
 2. Przyznanie wyróżnienia, o którym mowa w ust. 1, odbywa się na zasadach ustalonych przez rektora.
 3. Wyróżnienie wręcza się uroczyście.

§ 20.

 1. Jednostkom organizacyjnym, budynkom, salom i innym obiektom AJP, senat może nadawać imiona osób zasłużonych. Senat może określić inne formy uczczenia pamięci osób zasłużonych.
 2. Z wnioskiem w sprawach, o których mowa w ust. 1, może wystąpić:
  1. rektor;
  2. dziekan;
  3. kierownik innej jednostki organizacyjnej AJP.
 3. Senat podejmuje uchwałę w sprawie nadania imienia lub przyjęcia innej formy uczczenia pamięci osób zasłużonych, po zasięgnięciu opinii komisji ds. nagród, odznaczeń i medali.

Dział V. Odbywanie zgromadzeń na terenie AJP

§ 21.

 1. Pracownicy i studenci AJP mają prawo do organizowania zgromadzeń na terenie AJP.
 2. Zgromadzeniem jest zgrupowanie osób zwołane w celu wspólnych obrad lub w celu wspólnego wyrażenia stanowiska, niezwiązane z zadaniami AJP określonymi w § 4.
 3. Podczas zgromadzenia oraz w związku z jego organizacją organizator i uczestnicy są obowiązani do przestrzegania przepisów prawa, statutu oraz dobrych obyczajów akademickich.
 4. Regulamin odbywania zgromadzeń na terenie AJP ustala rektor.

§ 22.

 1. O zamiarze zorganizowania zgromadzenia organizator zawiadamia rektora na piśmie,
  co najmniej na dwadzieścia cztery godziny przed rozpoczęciem zgromadzenia. W przypadkach uzasadnionych nagłością sprawy rektor może przyjąć zawiadomienie złożone w krótszym terminie.
 2. Czas, miejsce oraz przebieg zgromadzenia nie powinny zakłócać prowadzenia kształcenia oraz działalności naukowej.
 3. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1, powinno zawierać:
  1. wskazanie organizatora odpowiadającego przed organami AJP za przebieg zgromadzenia – w tym imię, nazwisko, datę urodzenia i adres organizatora (organizatorów), wydział, na którym jest on zatrudniony lub studiuje;
  2. cel i program zgromadzenia;
  3. miejsce, datę, godzinę rozpoczęcia, planowany czas trwania, przewidywaną liczbę uczestników zgromadzenia;
  4. określenie planowanych przez organizatora środków służących zapewnieniu bezpieczeństwa i pokojowego przebiegu zgromadzenia;
  5. podpis organizatora (organizatorów).
 4. W przypadku, gdy zawiadomienie zawiera niepełne dane określone w ust. 3, rektor może wezwać do ich uzupełnienia w określonym przez siebie terminie.
 5. Nieuzupełnienie danych w terminie określonym przez rektora uważane jest za odstąpienie od zamiaru zorganizowania zgromadzenia.
 6. Rektor zakazuje zgromadzenia, jeżeli jego cel lub program naruszają przepisy prawa, w szczególności w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego.

§ 23.

 1. Zgromadzeniem kieruje jego przewodniczący, który otwiera i zamyka zgromadzenie. Przewodniczącym zgromadzenia jest osoba wskazana jako organizator w zawiadomieniu,
  o którym mowa w § 22 ust. 1 i 3, albo inna osoba wybrana przez uczestników zgromadzenia.
 2. Przewodniczący czuwa nad pokojowym i zgodnym z przepisami prawa przebiegiem zgromadzenia.
 3. Przewodniczący zgromadzenia, realizując obowiązek wskazany w ust. 2, w szczególności:
  1. wzywa uczestników zgromadzenia do zaniechania zachowań, które uniemożliwiają lub mogą udaremnić odbycie zgromadzenia;
  2. zarządza usunięcie uczestnika zgromadzenia;
  3. rozwiązuje zgromadzenie, jeżeli jego uczestnicy nie podporządkowują się wezwaniom
   i zarządzeniom przewodniczącego, mającym na celu przywrócenie pokojowego
   i zgodnego z przepisami prawa przebiegu zgromadzenia.
 4. Organizator zgromadzenia odpowiada przed organami AJP za jego przebieg.

§ 24.

 1. Rektor może delegować na zgromadzenie swojego przedstawiciela.
 2. Przedstawiciel rektora jest obowiązany na żądanie organizatora okazać swoje upoważnienie przewodniczącemu zgromadzenia.
 3. Jeżeli przewodniczący zgromadzenia nie wypełnia obowiązków, o których mowa w § 23
  ust. 2-3, albo jeżeli jego działania są nieskuteczne, przedstawiciel rektora może rozwiązać zgromadzenie po uprzednim, co najmniej dwukrotnym, ostrzeżeniu organizatora o możliwości jego rozwiązania. Jeżeli zgromadzenie przebiega z istotnym naruszeniem prawa, ostrzeżenie
  o możliwości rozwiązania nie jest wymagane.
 4. Przedstawiciel rektora rozwiązuje zgromadzenie i zawiadamia ustnie o swojej decyzji przewodniczącego zgromadzenia w obecności jego uczestników. Jeżeli nie jest to możliwe, decyzję ogłasza publicznie uczestnikom zgromadzenia. Rozwiązanie zgromadzenia następuje wraz z zawiadomieniem lub ogłoszeniem.
 5. Decyzję, o której mowa w ust. 4, wraz z uzasadnieniem doręcza się organizatorowi zgromadzenia na piśmie w terminie trzech dni roboczych od rozwiązania zgromadzenia.
 6. Od decyzji o rozwiązaniu zgromadzenia przysługuje organizatorom odwołanie do rektora
  w terminie trzech dni od dnia doręczenia organizatorom decyzji o rozwiązaniu zgromadzenia.
 7. Przepis ust. 3–5 stosuje się również w przypadku, gdy zgromadzenie rozwiązuje rektor.

§ 25.

     Z chwilą zamknięcia albo rozwiązania zgromadzenia przez przewodniczącego zgromadzenia, przez rektora lub jego przedstawiciela, uczestnicy zgromadzenia są obowiązani niezwłocznie opuścić miejsce zgromadzenia.

 

Dział IV. Organy AJP

Rozdział I. Przepisy ogólne

§ 26.

 1. Organem jednoosobowym AJP jest rektor.
 2. Organami kolegialnymi AJP są:
  1. senat;
  2. rada uczelni.

§ 27.

 1. W AJP oraz jego jednostkach organizacyjnych mogą działać rady lub inne ciała doradcze i opiniodawcze niebędące organami AJP.
 2. Ciałami opiniodawczymi i doradczymi są:
  1. rada naukowa;
  2. rada jednostki ogólnouczelnianej;
  3. kolegium rektorskie;
  4. kolegium dziekańskie;
  5. zespół naukowy dyscypliny;
  6. sekcja naukowa dyscypliny.
 3. Rektor może powołać w drodze zarządzenia inne ciała doradcze i opiniodawcze. W akcie o utworzeniu rady lub innego ciała rektor określa nazwę, skład oraz zadania powoływanego ciała.
 4. Zasady głosowania określone w § 45 stosuje się odpowiednio do głosowania we wszystkich ciałach doradczych i opiniodawczych funkcjonujących w AJP.

§ 28.

 1. Kadencja organów AJP trwa 4 lata.
 2. Organy kolegialne AJP pełnią swoje funkcje do czasu ukonstytuowania się organów nowej kadencji tj. do dnia, w którym skład organu nowej kadencji umożliwia ważne podejmowanie uchwał.
 3. Czas trwania kadencji przedstawicieli samorządu studentów w organach kolegialnych określa regulamin samorządu studentów.
 4. Członkowie organów kolegialnych uczestniczą w posiedzeniach osobiście.
 5. Udział w posiedzeniach organów kolegialnych jest obowiązkowy.

 

Rozdział II. Rektor

§ 29.

 1. Rektor zarządza AJP i reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. Do zadań rektora należą sprawy dotyczące AJP, z wyjątkiem spraw zastrzeżonych przez ustawę lub statut do kompetencji innych organów AJP. Do zadań rektora należy w szczególności:
  1. przygotowywanie projektu statutu oraz projektu strategii rozwoju AJP;
  2. składanie sprawozdania z realizacji strategii rozwoju AJP;
  3. powoływanie osób do pełnienia funkcji kierowniczych w AJP i ich odwoływanie;
  4. zapewnianie wykonywania przepisów obowiązujących w AJP;
  5. prowadzenie polityki kadrowej w AJP;
  6. kształtowanie polityki jakości kształcenia w AJP;
  7. powoływanie i odwoływanie/rozwiązywanie:
   1. pełnomocników,
   2. rzeczników dyscyplinarnych,
   3. na wniosek dziekana, kierowników jednostek wydziałowych,
   4. ciał opiniodawczych i doradczych,
   5. określanie struktury AJP;
   6. tworzenie studiów na określonym kierunku, poziomie i profilu;
   7. tworzenie studiów podyplomowych i innych form kształcenia;
   8. sprawowanie kontroli zarządczej w AJP;
   9. prowadzenie gospodarki finansowej AJP;
   10. ustalanie zasad podziału środków finansowych w ramach AJP;
   11. informowanie senatu o planie rzeczowo-finansowym;
   12. zgłaszanie kandydatów do rady uczelni w liczbie określonej w ustawie i statucie;
   13. dbanie o przestrzeganie prawa oraz zapewnienie bezpieczeństwa na terenie AJP;
   14. wprowadzanie, archiwizowanie i usuwanie danych w systemie informatycznym POL-on;
   15. wprowadzanie prac dyplomowych do Ogólnopolskiego Repozytorium Pisemnych Prac Dyplomowych;
   16. ustalanie kryteriów i trybu oceny nauczycieli akademickich, uwzględniając kryteria opracowane przez radę naukową;
   17. ustalanie wzoru świadectwa ukończenia studiów podyplomowych oraz dokumentu potwierdzającego ukończenie innej formy kształcenia.
 3. Rektor jest przełożonym pracowników i studentów AJP. Rektor wykonuje czynności z zakresu prawa pracy oraz czynności wynikające z podległości służbowej w AJP.
 4. Rektor może w formie pisemnej upoważniać imiennie pracowników AJP do załatwiania spraw w jego imieniu.

§ 30.

 1. Rektorem może być osoba, która posiada co najmniej stopień doktora habilitowanego.
 2. Rektorem nie może być osoba pełniąca funkcję organu jednoosobowego w innej uczelni lub będąca założycielem uczelni niepublicznej.
 3. Osoba, o której mowa w ust. 1, nie może być powołana do pełnienia funkcji rektora AJP na więcej niż dwie następujące po sobie pełne kadencje.

§ 31.

 1. Rektor może powoływać pełnomocników, określając zakres ich działania.
 2. Rektor powołuje pełnomocnika ds. równego traktowania.

§ 32.

      W okresie od dnia stwierdzenia wygaśnięcia mandatu rektora do dnia wyboru rektora, obowiązki rektora pełni prorektor, do którego zakresu obowiązków należą sprawy studenckie.

Rozdział III. Senat

 § 33.

 1. Do zadań senatu należą sprawy określone w ustawie oraz statucie.
 2. Do zadań senatu należy w szczególności:
  1. uchwalanie statutu oraz dokonywanie jego wiążącej wykładni;
  2. uchwalanie strategii rozwoju AJP i zatwierdzanie sprawozdania z jej realizacji oraz wyznaczanie głównych kierunków działalności AJP;
  3. przyjmowanie rocznych sprawozdań rektora z działalności AJP, rady uczelni z jej działalności oraz sprawozdań ogólnouczelnianych jednostek organizacyjnych;
  4. przeprowadzanie oceny funkcjonowania AJP;
  5. wyrażanie opinii w sprawie projektu zmian w strukturze AJP;
  6. nadawanie stopni doktora w dziedzinie nauki;
  7. określanie sposobu postępowania w sprawie nadania stopnia doktora;
  8. określanie innych niż ustawowe wymagań uzyskania stopnia doktora lub dodatkowych warunków dopuszczenia do obrony;
  9. uchwalanie, po uzgodnieniu z samorządem studentów, regulaminu studiów;
  10. uchwalanie, po zaopiniowaniu przez samorząd studentów, programów studiów;
  11. uchwalanie programów studiów podyplomowych i innych form kształcenia;
  12. uchwalanie wytycznych dotyczących zasad tworzenia programów studiów, studiów podyplomowych i innych form kształcenia;
  13. ustalanie warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia;
  14. ustalanie wzorów dyplomów;
  15. określanie sposobu potwierdzania efektów uczenia się;
  16. wykonywanie zadań związanych z przypisywaniem poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji do kwalifikacji nadawanych po ukończeniu studiów podyplomowych oraz włączeniem do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, kwalifikacji nadawanych po ukończeniu studiów podyplomowych i innych form kształcenia;
  17. powoływanie i odwoływanie członków rady uczelni;
  18. opiniowanie kandydatów na rektora;
  19. opiniowanie kryteriów i tryby oceny nauczycieli akademickich;
  20. formułowanie rekomendacji dla rady uczelni i rektora w zakresie wykonywanych przez nich zadań;
  21. wskazywanie kandydatów do instytucji przedstawicielskich środowiska szkolnictwa wyższego i nauki;
  22. rozstrzyganie innych spraw niezastrzeżonych w ustawie lub Statucie do kompetencji innych organów.
 3. Senat ma prawo wyrażania opinii wspólnoty AJP we wszystkich sprawach. Z wnioskiem o wyrażenie opinii może wystąpić:
  1. rektor;
  2. dziekan;
  3. kierownik innej jednostki organizacyjnej AJP;
  4. co najmniej pięciu członków senatu.

§ 34.

 1. W skład senatu wchodzą:
  1. rektor – jako przewodniczący;
  2. prorektorzy;
  3. dziekani;
  4. co najmniej po jednym przedstawicielu nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowisku profesora lub profesora AJP z każdego zespołu naukowego dyscypliny;
  5. co najmniej po jednym przedstawicielu pozostałych nauczycieli akademickich niezatrudnionych na stanowisku profesora lub profesora AJP oraz przedstawicielu pracowników AJP niebędących nauczycielami akademickimi;
  6. co najmniej po jednym przedstawicielu studentów z każdego wydziału, stanowiący łącznie nie mniej niż 20% składu senatu.
 2. Zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy:
  1. nauczyciele akademiccy zatrudnieni na stanowisku profesora lub profesora AJP, stanowią łącznie nie mniej niż 50% składu senatu;
  2. pozostali nauczyciele akademiccy niezatrudnieni na stanowisku profesora lub profesora AJP oraz przedstawiciele pracowników AJP niebędący nauczycielami akademickim, stanowią łącznie nie mniej niż 25% składu senatu.
 3. Komisja wyborcza przeprowadza wybór przedstawicieli, o których mowa w ust. 1 pkt 5, na ogólnouczelnianym zebraniu wyborczym.

§ 35.

 1. Posiedzenia zwyczajne senatu zwołuje rektor, co najmniej raz na dwa miesiące, z wyjątkiem okresów wolnych od zajęć dydaktycznych.
 2. Nadzwyczajne posiedzenia senatu zwołuje rektor z własnej inicjatywy lub  na wniosek co najmniej pięciu członków senatu. Posiedzenie powinno być zwołane w terminie 10 dni od dnia zgłoszenia wniosku. Wniosek o zwołanie nadzwyczajnego posiedzenia senatu wraz z uzasadnieniem powinien być złożony na piśmie do rektora.
 3. Zawiadomienie o terminie, miejscu oraz projekcie porządku obrad wysyłane jest imiennie do wszystkich członków senatu, oraz osób uczestniczących w pracach senatu z głosem doradczym i wywieszane jest na tablicy ogłoszeń nie później niż na tydzień przed terminem posiedzenia.
 4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach rektor może zwołać posiedzenie senatu bez zachowania wymagań określonych w ust. 3.
 5. Projekt porządku obrad posiedzenia senatu ustala rektor.
 6. Rektor jest odpowiedzialny za wprowadzenie we właściwym czasie do projektu porządku obrad spraw, które powinny być rozpatrzone przez senat.

§ 36.

 1. Obradom senatu przewodniczy rektor. W razie nieobecności rektora na posiedzeniu senatu, obradom przewodniczy wskazany przez rektora prorektor. Tej części obrad, która dotyczy oceny pracy rektora, przewodniczy wybrany członek senatu.
 2. Senat w pierwszej kolejności zatwierdza porządek obrad. Zmiana w porządku obrad może nastąpić w wyniku uchwały podjętej zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy liczby członków senatu.
 3. Poszczególne sprawy są referowane przez tych członków senatu, którzy wnosili o ich umieszczenie w porządku obrad. Pozostałe sprawy referuje rektor lub osoba przez niego wskazana.
 4. Obrady senatu są protokołowane.

§ 37.

      Uchwały i protokoły obrad senatu są jawne dla wszystkich członków społeczności akademickiej AJP, z wyjątkiem danych stanowiących tajemnicę państwową, służbową lub inną prawem chronioną.

§ 38.

 1. W posiedzeniach senatu uczestniczą z głosem doradczym:
  1. kanclerz;
  2. kwestor;
  3. dyrektor Biblioteki Głównej im. Elizy Orzeszkowej;
  4. przedstawiciele związków zawodowych działających w AJP, po jednym z każdego związku.
 2. Rektor zaprasza z głosem doradczym na posiedzenie senatu inne osoby, niż wymienione w ust. 1, o ile jest to uzasadnione przedmiotem obrad senatu.

§ 39.

 1. Senat może powoływać komisje stałe oraz komisje do prowadzenia określonych spraw. W uchwale o powołaniu komisji senat określa nazwę, skład i kompetencje komisji.
 2. W skład każdej komisji, o której mowa w ust. 1, wchodzi przynajmniej jeden przedstawiciel studentów będących członkami senatu.
 3. Przewodniczącym komisji jest członek senatu.
 4. Przewodniczący komisji:
  1. przewodniczy posiedzeniom komisji i kieruje jej pracami;
  2. przedstawia senatowi lub rektorowi przygotowane przez komisję opinie i wnioski;
  3. składa senatowi sprawozdania z działalności komisji.
 5. Przewodniczący komisji może występować do wszystkich jednostek organizacyjnych AJP, jej pracowników, studentów oraz słuchaczy o przekazanie informacji, wyjaśnień, sprawozdań i innych dokumentów w sprawach należących do właściwości komisji. Przewodniczący zwołuje posiedzenia komisji z własnej inicjatywy, na wniosek senatu, rektora lub co najmniej trzech członków komisji.
 6. Obsługę administracyjną i techniczną komisji zapewniają odpowiednie jednostki lub komórki administracji centralnej AJP.

§ 40.

 1. Mandat członka komisji wygasa z mocy prawa w przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności na trzech kolejnych posiedzeniach komisji albo w przypadku niemożności uczestniczenia w nich przez okres dłuższy niż sześć miesięcy.
 2. Wakujący mandat powinien być obsadzony w ciągu miesiąca od dnia zawiadomienia senatu o wakacie, jeżeli do końca kadencji przedstawiciela, którego mandat wygasł, pozostało więcej niż sześć miesięcy.
 3. Kadencja komisji doraźnej kończy się z chwilą podjęcia przez senat uchwały stwierdzającej wykonanie przez komisję powierzonego jej zadania.

 

Rozdział IV. Rada uczelni

§ 41.

 1. Do zadań rady uczelni należą sprawy określone w ustawie i statucie.
 2. Do zadań rady uczelni należy w szczególności:
  1. wyrażanie opinii w sprawach wskazanych w ustawie;
  2. monitorowanie działalności AJP w zakresie wskazanym w ustawie;
  3. zatwierdzanie sprawozdań w zakresie wskazanym w ustawie;
  4. wskazywanie kandydatów na rektora, po zaopiniowaniu przez senat;
  5. podejmowanie czynności dotyczących planu naprawczego w zakresie wskazanym w ustawie;

§ 42.

 1. W skład rady uczelni wchodzi siedem osób, w tym:
  1. sześć osób powoływanych przez senat, spośród których połowę stanowią osoby spoza wspólnoty AJP;
  2. przewodniczący samorządu studentów.
 2. Kandydatów na członka rady uczelni, określonego w ust. 1 pkt 1, zgłasza rektor.
 3. Do zgody na kandydowanie na członka rady uczelni kandydat załącza życiorys oraz oświadczenie o spełnianiu wymogów wskazanych w ustawie. Formularz oświadczenia określa rektor, z wyłączeniem oświadczenia lustracyjnego, które jest składane zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 4. Organ uchwałodawczy samorządu studentów jest obowiązany zawiadamiać rektora na piśmie o każdorazowym powołaniu przewodniczącego, w terminie trzech dni roboczych od dnia powołania.
 5. W terminie 7 dni po wyborze, przewodniczący samorządu studentów przekazuje rektorowi oświadczenie o spełnianiu wymogów członkostwa w radzie uczelni, określonych w ustawie w odniesieniu do tego stanowiska.

§ 43.

 1. Po powołaniu członków rady uczelni określonych w § 42 ust. 1 pkt 1 senat wybiera przewodniczącego rady spośród członków rady pochodzących spoza wspólnoty AJP.
 2. Kandydata na przewodniczącego rady uczelni zgłasza rektor lub senator.
 3. Przepis ust. 1–2 stosuje się odpowiednio w przypadku wyboru przewodniczącego rady uczelni w trakcie kadencji.
 4. Przewodniczący kieruje pracami rady i zwołuje jej posiedzenia, przynajmniej raz na sześć miesięcy.

§ 44.

 1. Rada uczelni uchwala regulamin określający tryb jej funkcjonowania.
 2. Posiedzenie rady uczelni można zwołać na wniosek rektora lub senatu. W takim przypadku przewodniczący rady wyznacza posiedzenie niezwłocznie, nie później niż w terminie dziesięciu dni od dnia wpłynięcia wniosku.
 3. Rada uczelni podejmuje uchwały w zakresie zadań określonych w ustawie i statucie nie później niż w terminie czternastu dni od dnia wpłynięcia wniosku rektora lub senatu, chyba że wnioskodawca wskazuje dłuższy termin. W szczególnie uzasadnionych przypadkach rada uczelni podejmuje uchwały niezwłocznie.
 4. W posiedzeniu rady uczelni mogą uczestniczyć osoby zaproszone przez przewodniczącego rady uczelni.
 5. Przewodniczący rady uczelni niezwłocznie przekazuje rektorowi uchwały rady.

Rozdział V. Zasady głosowania w organach kolegialnych AJP

§ 45.

 1. Uchwały organów kolegialnych i organów wyborczych zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy statutowej liczby członków organu kolegialnego lub organu wyborczego, chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej.
 2. W sprawach osobowych głosowanie jest tajne. Rozstrzyga się je bezwzględną większością głosów. W pozostałych sprawach głosowanie jest jawne. Na wniosek członka organu kolegialnego lub organu wyborczego, przyjęty w głosowaniu jawnym, głosowanie może być tajne także w innych sprawach.
 3. Ilekroć w Statucie jest mowa o:
  1. podjęciu uchwały zwykłą większością głosów, należy przez to rozumieć, że do podjęcia uchwały niezbędne jest, aby liczba głosów za podjęciem uchwały była większa od liczby głosów przeciwnych, niezależnie od liczby osób, które wstrzymały się od głosu,
  2. podjęciu uchwały bezwzględną większością głosów, należy przez to rozumieć, że do podjęcia uchwały niezbędne jest, aby za jej podjęciem oddano więcej niż połowę ważnie oddanych głosów.
 4. Głosowanie jest ważne, jeżeli liczba głosów ważnych jest nie mniejsza niż połowa statutowej liczby członków organu kolegialnego lub organu wyborczego, chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej.
 5. Głos jest ważny, jeżeli jest głosem za albo głosem przeciw, albo głosem wstrzymującym się, chyba
  że uchwała senatu stanowi inaczej.

Rozdział VI. Zasady sprawowania wewnętrznego nadzoru
nad aktami wydawanymi przez organy
AJP

§ 46.

 1. Rektor zawiesza wykonanie uchwały senatu sprzecznej z przepisami ustawy lub statutem. Zawieszając wykonanie uchwały, rektor wskazuje zakres naruszenia oraz formułuje wniosek co do dalszego postępowania. Jeżeli organ, który podjął uchwałę, nie ustosunkuje się do wniosku rektora w terminie dwóch miesięcy od jego skierowania, zawieszona uchwała traci moc.
 2. Rektor może uchylić decyzję podjętą przez osobę pełniącą w AJP funkcję kierowniczą, kanclerza oraz decyzję innych osób kierujących jednostkami AJP, jeżeli decyzja jest sprzeczna z przepisami ustawy, statutem, uchwałą lub zarządzeniem organu AJP, innymi przepisami wewnętrznymi AJP, lub jeżeli narusza ważny interes AJP.
 3. Rektor może uchylić uchwałę rady lub innego ciała doradczego niebędącego organem AJP, jeżeli uchwała jest sprzeczna z przepisami ustawy, statutem, uchwałą lub zarządzeniem organu AJP, innymi przepisami wewnętrznymi AJP, lub jeżeli narusza ważny interes AJP.
 4. Przepisów ust. 1–3 nie stosuje się, jeżeli obowiązujące przepisy przewidują inny tryb postępowania.

§ 47.

 1. Rektor informuje niezwłocznie wspólnotę AJP o treści uchwał rady uczelni, uchwał senatu oraz wydanych przez siebie zarządzeń.
 2. Pracownicy i studenci AJP mają prawo wglądu do protokołu z obrad rady uczelni i z obrad senatu.
 3. Organ, który wydał akt normatywny określony w ust. 1, ogłasza w drodze obwieszczenia jednolity tekst tego aktu w formie załącznika w przypadku, gdy liczba zmian w tekście aktu jest znaczna i posługiwanie się tekstem aktu może być istotnie utrudnione.
 4. Akty normatywne wydawane przez organy AJP wchodzą w życie z dniem określonym w danym akcie.
 5. Rektor prowadzi Biuletyn Informacji Publicznej AJP, zwany dalej BIP AJP. W BIP AJP ogłasza się:
  1. uchwały senatu;
  2. uchwały rady uczelni;
  3. zarządzenia rektora;
  4. inne dokumenty określone w ustawie

 

Dział V. Ciała opiniodawcze i doradcze w AJP

Rozdział I. Rada naukowa

§ 48.

      Rada naukowa funkcjonuje w ramach AJP.

§ 49.

 1. W skład rady naukowej wchodzą:
  1. rektor lub inny pracownik AJP wskazany przez rektora – jako przewodniczący;
  2. przewodniczący zespołów naukowych dyscyplin;
  3. moderatorzy sekcji naukowych dyscyplin;
  4. kierownik działu właściwego ds. nauki i wydawnictw.
 2. Rektor może włączyć w skład rady naukowej także inne osoby.

§ 50.

 1. Do zadań rady naukowej należy opiniowanie i doradzanie we wszelkich sprawach związanych z organizacją i prowadzeniem badań naukowych na AJP i we współdziałaniu z innymi podmiotami, w szczególności:
  1. kształtowanie polityki naukowej AJP, w tym w szczególności osiąganiu celów prowadzenia działalności naukowo-badawczej określonych w strategii AJP;
  2. kształtowanie polityki w zakresie ewaluacji działalności naukowej we współpracy z rektorem oraz dziekanami;
  3. opracowanie ogólnych kryteriów oceny okresowej nauczycieli akademickich.
 2. Rada naukowa ma prawo wyrażania opinii we wszystkich sprawach, w szczególności dotyczących organizacji i prowadzenia badań naukowych na AJP. Z wnioskiem o wyrażenie opinii może wystąpić rektor, senat, dziekan lub co najmniej pięciu członków rady.
 3. Rektor może zlecić radzie naukowej sporządzenia analizy lub opinii.

§ 51.

 1. Posiedzenia rady naukowej zwoływane są w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz w semestrze.
 2. Do trybu zwoływania i odbywania posiedzeń rady naukowej stosuje się przepisy właściwe dla tryby zwoływania i odbywania posiedzeń senatu.
 3. W posiedzeniu rady naukowej może uczestniczyć, z prawem zabrania głosu osoba zaproszona przez przewodniczącego rady – w zakresie uzasadnionym przedmiotem obrad rady.

Rozdział II. Kolegium rektorskie

§ 52.

 1. Kolegium rektorskie funkcjonuje w ramach AJP.
 2. Kadencja kolegium rektorskiego trwa cztery lata i rozpoczyna się w dniu, w którym rozpoczyna się kadencja rektora.

§ 53.

 1. W skład kolegium rektorskiego wchodzą:
  1. rektor – jako przewodniczący;
  2. prorektorzy;
  3. dziekani wydziałów;
  4. kanclerz;
  5. kwestor.
 2. Rektor może włączyć w skład kolegium rektorskiego także inne osoby.
 3. Zasady działania kolegium rektorskiego określa rektor.

§ 54.

 1. Posiedzenia kolegium zwoływane są w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz  na dwa miesiące, z wyjątkiem okresów wolnych od zajęć dydaktycznych.
 2. W posiedzeniu kolegium rektorskiego może uczestniczyć, z prawem zabrania głosu osoba zaproszona przez rektora – w zakresie uzasadnionym przedmiotem obrad kolegium.

 

Rozdział III. Kolegium dziekańskie

§ 55.

 1. Kolegium dziekańskie funkcjonuje w ramach wydziału.
 2. Kadencja kolegium dziekańskiego trwa cztery lata i rozpoczyna się w dniu, w którym rozpoczyna się kadencja rektora.

§ 56.

 1. W skład kolegium dziekańskiego wchodzą:
  1. dziekan – jako przewodniczący;
  2. prodziekan;
  3. kierownicy jednostek wydziałowych.
 2. Dziekan może włączyć w skład kolegium dziekańskiego także inne osoby.
 3. Zasady działania kolegium dziekańskiego określa dziekan.

§ 57.

 1. Posiedzenia kolegium zwoływane są w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz  na dwa miesiące, z wyjątkiem okresów wolnych od zajęć dydaktycznych.
 2. W posiedzeniu kolegium dziekańskiego może uczestniczyć, z prawem zabrania głosu osoba zaproszona przez dziekana – w zakresie uzasadnionym przedmiotem obrad kolegium.

 

Rozdział IV. Zespół naukowy dyscypliny

§ 58.

      Zespół naukowy dyscypliny funkcjonuje w ramach AJP.

§ 59.

 1. Zespół naukowy dyscypliny tworzy rektor, gdy skład zespołu tworzy co najmniej dwunastu nauczycieli akademickich, posiadających co najmniej stopień doktora, prowadzących działalność naukową w danej dyscyplinie, związanej z prowadzeniem działalności naukowej w tej dyscyplinie, którzy w złożonym oświadczeniu o reprezentowanej dziedzinie i dyscyplinie wskazali co najmniej 25% dyscypliny lub dyscyplin objętych zakresem działania zespołu.
 2. W zespole naukowym dyscypliny, który w wyniku ewaluacji jakości działalności naukowej otrzymał co najmniej kategorię B+, rektor może powołać kierownika zespołu.
 3. Do czasu powołania kierownika zespołu naukowego dyscypliny, pracami zespołu kieruje wskazany przez rektora pracownik AJP posiadający co najmniej stopień doktora habilitowanego – jako przewodniczący.
 4. Ustalenia liczby osób uprawnionych do członkostwa w zespole naukowym dyscypliny dokonuje na dzień 30 kwietnia każdego roku – przewodniczący albo kierownik zespołu w porozumieniu z dziekanem.
 5. Rektor może włączyć w skład zespołu naukowego dyscypliny także inne osoby.

§ 60.

 1. Do zadań zespołu naukowego dyscypliny należy:
  1. kształtowanie polityki naukowej w ramach dyscypliny objętej zakresem jej działania, we współpracy z radą ds. nauki i dziekanem;
  2. kształtowanie polityki w zakresie ewaluacji działalności naukowej w ramach dyscypliny objętej zakresem jej działania we współpracy z radą ds. nauki i dziekanem;
  3. analizowanie wyników ewaluacji jakości działań naukowych i formułowanie wynikających stąd wniosków;
  4. składanie do senatu wniosku o nadanie w dyscyplinie objętej zakresem jej działania stopni naukowych oraz stopni w zakresie sztuki – stopnia doktora, wraz z przeprowadzaniem czynności z tym związanych;
  5. składanie do senatu wniosku o określenie sposobu postępowania w sprawie nadania stopnia doktora w dyscyplinie objętej zakresem jej działania;
  6. składanie do senatu wniosku w sprawie możliwości określenia innych niż ustawowe wymagań uzyskania stopnia doktora w dyscyplinie objętej zakresem jej działania lub dodatkowych warunków dopuszczenia do obrony;
 2. Zespół naukowy dyscypliny ma prawo wyrażania opinii we wszystkich sprawach, w szczególności dotyczących badań naukowych, prac rozwojowych oraz kształcenia w dyscyplinie naukowej objętej zakresem jej działania. Z wnioskiem o wyrażenie opinii może wystąpić rektor, senat lub co najmniej pięciu członków zespołu.

§ 61.

 1. Posiedzenia zespołu zwoływane są w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz w semestrze.
 2. Do trybu zwoływania i odbywania posiedzeń zespołu naukowego dyscypliny stosuje się przepisy właściwe dla trybu zwoływania i odbywania posiedzeń senatu.
 3. W posiedzeniu zespołu naukowego dyscypliny może uczestniczyć, z prawem zabrania głosu:
  1. rektor;
  2. osoba zaproszona przez przewodniczącego albo kierownika zespołu – w zakresie uzasadnionym przedmiotem obrad zespołu.

 

 Rozdział V. Sekcja naukowa dyscypliny

 § 62.

      Sekcja naukowa dyscypliny funkcjonuje w ramach AJP.

§ 63.

 1. Sekcję naukową dyscypliny tworzy rektor, gdy skład sekcji tworzy co najmniej czterech nauczycieli akademickich, prowadzących działalność naukową w danej dyscyplinie, związanej z prowadzeniem działalności naukowej w tej dyscyplinie, którzy w złożonym oświadczeniu o reprezentowanej dziedzinie i dyscyplinie wskazali dyscyplinę główną objętą zakresem działania sekcji.
 2. Przewodniczącym sekcji naukowej dyscypliny jest moderator, powoływany i odwoływany przez rektora, spośród nauczycieli akademickich, o których mowa w ust. 1.
 3. Ustalenia liczby osób uprawnionych do członkostwa w zespole naukowym dyscypliny dokonuje na dzień 30 kwietnia każdego roku – moderator sekcji w porozumieniu z dziekanem.
 4. Rektor może włączyć w skład sekcji naukowej dyscypliny także inne osoby.

§ 64.

 1. Do zadań sekcji naukowej dyscypliny należy:
  1. podejmowanie działań służących poprawie jakości badań naukowych, w szczególności osiąganiu celów prowadzenia działalności badawczej określonych w strategii AJP;
  2. wdrażanie polityki naukowej w ramach dyscypliny głównej sekcji;
  3. wdrażanie polityki w zakresie ewaluacji działalności naukowej w ramach dyscypliny głównej sekcji;
  4. odpowiada za prowadzenie w sekcji badań naukowych i prac rozwojowych w ramach dyscyplin naukowych objętych zakresem działania sekcji, w szczególności współpracuje z innymi sekcjami oraz zespołami naukowymi dyscyplin w zakresie interdyscyplinarności, efektywności publikacyjnej oraz wpływu działalności w danej dyscyplinie na społeczeństwo i gospodarkę;
  5. składanie do rektora wniosku o utworzenie zespołu naukowego dyscypliny;
  6. wspieranie komercjalizacji wyników badań naukowych lub prac rozwojowych oraz innych form ich transferu do gospodarki;
  7. koordynowanie działalności badawczej w ramach dyscypliny głównej sekcji.
 2. Sekcja naukowa dyscypliny ma prawo wyrażania opinii we wszystkich sprawach, w szczególności dotyczących badań naukowych w głównej dyscyplinie naukowej objętej zakresem jej działania. Z wnioskiem o wyrażenie opinii może wystąpić rektor, senat lub przewodniczący albo kierownik zespołu naukowego dyscypliny.

§ 65.

 1. Posiedzenia sekcji zwoływane są w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz w semestrze.
 2. W posiedzeniu sekcji naukowej dyscypliny może uczestniczyć, z prawem zabrania głosu:
  1. rektor;
  2. przewodniczący albo kierownik zespołu naukowego dyscypliny;
  3. osoba zaproszona przez moderatora sekcji – w zakresie uzasadnionym przedmiotem obrad sekcji.

 

Dział V. Funkcje kierownicze w AJP

Rozdział I. Przepisy ogólne

§ 66.

      W AJP osobą pełniącą funkcję kierowniczą jest:

 1. prorektor;
 2. dziekan;
 3. prodziekan.

§ 67.

 1. Osoby, o których mowa w § 66, powołuje i odwołuje rektor na zasadach określonych w ustawie i statucie.
 2. Rektor powołuje osobę do pełnienia funkcji kierowniczej, do której zakresu obowiązków należą sprawy studenckie, po uprzednim uzgodnieniu kandydatury z samorządem studentów. Niezajęcie stanowiska przez samorząd studentów w terminie 7 dni roboczych uważa się za wyrażenie zgody.

§ 68.

 1. Rektor powołuje osoby do pełnienia funkcji kierowniczych spośród nauczycieli akademickich zatrudnionych w AJP jako podstawowym miejscu pracy.
 2. Do zgody na powołanie do pełnienia funkcji kierowniczej kandydat załącza oświadczenie o spełnianiu wymogów wskazanych w ustawie. Formularz oświadczenia określa rektor, z wyłączeniem oświadczenia lustracyjnego, które jest składane zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 3. Powołanie do pełnienia funkcji kierowniczej następuje na okres czteroletniej kadencji. Jeżeli statut nie stanowi inaczej, kadencja rozpoczyna się w dniu 1 października roku, w którym rozpoczyna się kadencja rektora.
 4. Ta sama osoba może pełnić tę samą funkcję kierowniczą nie więcej niż dwie następujące po sobie kadencje. Niepełnej kadencji nie wlicza się do liczby tych kadencji.

 

Rozdział II. Prorektor

§ 69.

 1. Rektor kieruje AJP z pomocą prorektorów.
 2. Prorektor jest upoważniony do dokonywania czynności w imieniu rektora w zakresie ustalonym przez rektora, a w szczególności do wydawania decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń.

§ 70.

 1. Prorektorem może być osoba, która posiada co najmniej stopień doktora.
 2. Prorektorem nie może być osoba pełniąca funkcję organu jednoosobowego w innej uczelni lub będąca założycielem uczelni niepublicznej.
 3. Kadencja prorektora rozpoczyna się z dniem 1 września roku, w którym rozpoczyna się kadencja rektora.

§ 71.

      Zakres obowiązków prorektora określa rektor w zarządzeniu, informując o tym wspólnotę AJP.

 

Rozdział III. Dziekan i prodziekan

§ 72.

 1. Dziekan kieruje wydziałem.
 2. Dziekan odpowiada za właściwy dobór kadry do prowadzenia zajęć dydaktycznych na kierunkach studiów związanych z dyscypliną naukową lub dyscyplinami naukowymi objętymi zakresem działania wydziału oraz nadzoruje jakość jej pracy, w szczególności współpracuje z innymi dziekanami wydziałów w zakresie kształcenia, ze szczególnym uwzględnieniem kształcenia na kierunkach interdyscyplinarnych.
 3. Dziekan za wykonywanie powierzonych obowiązków odpowiada przed rektorem.
 4. Do zadań dziekana należy w szczególności:
  1. reprezentowanie wydziału wobec władz AJP;
  2. opracowanie strategii rozwoju wydziału, zgodnej ze strategią rozwoju AJP;
  3. opracowanie i realizacja polityki edukacyjnej wydziału spójnej ze strategią rozwoju AJP;
  4. wspieranie pozyskiwania środków finansowych na działalność wydziału;
  5. sprawowanie nadzoru nad wydatkowaniem środków finansowych przeznaczonych na wydział;
  6. sprawowanie nadzoru nad działalnością jednostek wydziałowych;
  7. wypracowanie standardów jakości kształcenia na kierunkach studiów realizowanych na wydziale, w szczególności:
   1. prowadzenie nadzoru nad badaniem jakości kształcenia w ramach prowadzonych na wydziale kierunków studiów,
   2. inicjowanie działań mających na celu podnoszenie jakości kształcenia na wydziale,
   3. przedkładanie senatowi wniosków w sprawie ustalenia programów studiów, studiów podyplomowych oraz innych form kształcenia na wydziale;
   4. wydawanie decyzji administracyjnych związanych z kształceniem studentów w zakresie określonym przez rektora;
   5. obsadzanie kadry poszczególnych przedmiotów oraz ustalanie harmonogramu zajęć dydaktycznych wydziału;
   6. nadzorowanie i określanie zakresu obowiązków pracowników niebędących nauczycielami akademickimi oraz ich podległość służbową;
   7. inicjowanie działań na rzecz podnoszenia kompetencji dydaktycznych nauczycieli akademickich;
   8. składanie wniosków w sprawie zatrudnienia, nagradzania oraz udzielania urlopów;
   9. wnioskowanie o powołanie na stanowisko kierownika jednostki wydziałowej;
   10. składanie rektorowi corocznego sprawozdania z działalności wydziału;
   11. nadzorowanie procesu przygotowywania materiałów do oceny programowej lub kompleksowej dokonywanej przez Polską Komisję Akredytacyjną;
   12. dbanie o przestrzeganie prawa oraz porządku i bezpieczeństwa na wydziale;
   13. wykonywanie innych czynności przewidziane przepisami prawa, postanowieniami Statutu oraz uchwałami i zarządzeniami organów AJP.
 5. Dziekan jest przełożonym wszystkich pracowników wydziału.
 6. Dziekanem może być osoba, która posiada co najmniej stopień doktora habilitowanego.

§ 73.

 1. W terminie do dnia 15 kwietnia każdego roku dziekan przedstawia kolegium dziekańskiemu sprawozdanie z działalności wydziału.
 2. Po przedstawieniu sprawozdania z działalności wydziału zgodnie z ust. 1, w terminie do dnia 30 kwietnia sprawozdanie dziekana jest przyjmowane przez kolegium dziekańskie.

§ 74.

 1. Dziekan kieruje wydziałem przy pomocy prodziekana.
 2. Zakres obowiązków prodziekana określa dziekan, informując o tym wspólnotę AJP.
 3. Prodziekanem może być osoba, która posiada co najmniej stopień doktora.

Dział VI. Organizacja AJP

Rozdział I. Przepisy ogólne

§ 75.

 1. AJP wykonuje swoje zadania przez jednostki organizacyjne, które prowadzą:
  1. działalność podstawową, polegającą na kształceniu studentów oraz kadry naukowej i dydaktycznej, prowadzeniu badań naukowych, rozwijaniu i upowszechnianiu kultury narodowej oraz szerzeniu wiedzy w społeczeństwie;
  2. działalność pomocniczą o charakterze doświadczalnym, gospodarczym, wydawniczym lub usługowym;
  3. działalność administracyjną podporządkowaną działalności podstawowej.
 2. Zadania, o których mowa w ust. 1, AJP wykonuje przez jednostki organizacyjne, którymi są:
  1. wydział;
  2. katedra;
  3. zakład;
  4. pracownia;
  5. jednostka ogólnouczelniana, a w tym instytuty, centra lub ośrodki akademickie.
 3. AJP nie tworzy poza swoją siedzibą jednostek organizacyjnych prowadzonych w formie filii w rozumieniu ustawy.
 4. W AJP można utworzyć jednostki pomocnicze wydziału, w szczególności laboratoria.
 5. Rektor nadaje regulamin organizacyjny, który określa strukturę organizacyjną AJP oraz podział zadań w ramach tej struktury.
 6. Szczegółowy wykaz jednostek organizacyjnych AJP, prowadzących działalność, o której mowa w ust. 1 pkt 1-2, ustala rektor.

§ 76.

 1. Na zasadach określonych w przepisach prawa oraz umowach międzynarodowych AJP uczestniczy w centrach naukowych, jednostkach międzyuczelnianych oraz jednostkach wspólnych utworzonych wspólnie z innymi podmiotami lub jednostkami spoza AJP.
 2. AJP może prowadzić podległe rektorowi szkoły podstawowe i ponadpodstawowe na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

§ 77.

 1. Jeżeli ustawa lub statut nie stanowią inaczej, jednostki organizacyjne tworzy, przekształca i znosi rektor.
 2. Z zastrzeżeniem ust. 1, rektor może tworzyć, przekształcać i znosić jednostki organizacyjne:
  1. na wniosek dziekana – w przypadku jednostki wydziałowej;
  2. na wniosek kierownika innej jednostki organizacyjnej AJP – w przypadku jednostki organizacyjnej tej jednostki.
 3. Wniosek o utworzenie albo przekształcenie jednostki organizacyjnej powinien zawierać:
  1. określenie wnioskodawcy;
  2. nazwę jednostki, której wniosek dotyczy;
  3. wskazania celu, potrzeby, zakresu działania oraz przewidywanych skutków utworzenia jednostki organizacyjnej;
  4. zapewnienia warunków materialnych i finansowych działania jednostki organizacyjnej;
  5. przedstawienia projektu regulaminu jednostki organizacyjnej;
  6. określenie terminu i trybu, w jakim osoba kierująca jednostką złoży sprawozdanie z działalności tej jednostki.
 4. Wniosek o utworzenie katedry lub zakładu albo o przekształcenie w katedrę już istniejących jednostek organizacyjnych, poza wymogami określonymi w ust. 2, powinien zawierać uzasadnienie, że dotychczasowa struktura organizacyjna nie sprzyja realizacji określonych zadań naukowych oraz zawierać uzasadnienie odrębności programu badawczego zespołu osób, które mają wejść w skład projektowanej jednostki.
 5. Rektor może znieść jednostki organizacyjne niespełniające wymogów określonych w § 84 ust. 2-6. Zniesienie następuje z końcem roku akademickiego.
 6. W sprawie przekształcenia jednostki organizacyjnej AJP ust. 1-5 stosuje się odpowiednio.

§ 78.

 1. Zakres działania oraz strukturę organizacyjną jednostki organizacyjnej określa jej regulamin.
 2. Regulaminy, o których mowa w ust. 1, nadaje rektor.

§ 79.

 1. Kierownik:
  1. jednostki wydziałowej;
  2. jednostki ogólnouczelnianej, a w tym: instytutu, centrum lub ośrodka akademickiego;
  3. jednostki utworzonej wspólnie z innym podmiotem lub jednostką spoza AJP;

          nie jest osobą pełniącą funkcję kierowniczą w AJP, o której mowa w § 66.

 1. Kierownicy określeni w ust. 1 są bezpośrednimi przełożonymi pracowników zatrudnionych w danej jednostce.
 2. Kierownicy jednostek, o których mowa w ust. 1 pkt 1, składają dziekanowi sprawozdanie z działalności jednostki obejmujące rok kalendarzowy, w terminie do dnia 15 marca.

§ 80.

 1. Kierownika jednostki organizacyjnej w AJP powołuje i odwołuje rektor.
 2. Kierownika jednostki wydziałowej powołuje rektor na wniosek dziekana. Dziekan przed złożeniem wniosku zasięga opinii kolegium dziekańskiego.
 3. Rektor odwołuje kierownika jednostki wydziałowej na wniosek dziekana, zaopiniowany przez kolegium dziekańskie.
 4. W AJP nie można łączyć funkcji: rektora, prorektora, dziekana, prodziekana, dyrektora ogólnouczelnianej jednostki organizacyjnej.

§ 81.

 1. Działalność pomocniczą o charakterze wydawniczym prowadzi wydawnictwo naukowe AJP.
 2. Rektor może powołać radę wydawniczą jako organ koordynujący działalność wydawniczą AJP.

§ 82.

 1. AJP posiada archiwum, które stanowi ogniwo państwowej sieci archiwalnej.
 2. Kierownika archiwum powołuje rektor.

 

Rozdział II. Wydział

§ 83.

      Wydział jest jednostką organizacyjną AJP, powołaną do:

 1. prowadzenia jednego lub więcej kierunków studiów;
 2. realizacji zadań naukowych w ramach co najmniej jednej dyscypliny naukowej w której AJP posiada uprawnienia do prowadzenia jednego lub więcej kierunków studiów.

§ 84.

 1. Jednostkami wydziałowymi mogą być:
  1. katedry;
  2. zakłady;
  3. pracownie;
  4. jednostki pomocnicze;
  5. biblioteki jednostek organizacyjnych AJP, o których mowa w § 88.
 2. Katedra jest jednostką wydziałową powołaną do organizowania i prowadzenia badań naukowych związanych z określoną dyscypliną naukową, w której pracuje, jako podstawowym miejscu pracy, co najmniej trzech nauczycieli akademickich, w tym co najmniej jeden ze stopniem doktora habilitowanego, którego posiadanie warunkuje objęcie funkcji kierownika katedry.
 3. Zakład jest jednostką wydziałową powołaną do organizowania i prowadzenia prac w zakresie kształcenia studentów związanych z określoną dyscypliną naukową, w której pracuje, jako podstawowym miejscu pracy, co najmniej trzech nauczycieli akademickich, w tym co najmniej jeden ze stopniem doktora, którego posiadanie warunkuje objęcie funkcji kierownika zakładu.
 4. Pracownia jest jednostką wydziałową powołaną do organizowania i prowadzenia badań naukowych, w której pracuje, jako podstawowym miejscu pracy, co najmniej dwóch nauczycieli akademickich, w tym co najmniej jeden ze stopniem doktora, którego posiadanie warunkuje objęcie funkcji kierownika pracowni.
 5. Laboratorium można powołać jako jednostkę pomocniczą wydziału, wspierającą badania naukowe lub kształcenie, w której pracuje, jako podstawowym miejscu pracy, co najmniej dwóch nauczycieli akademickich, w tym co najmniej jeden ze stopniem doktora, którego posiadanie warunkuje objęcie funkcji kierownika laboratorium.
 6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach rektor może odstąpić od zasady, o której mowa w ust. 2-5, jeżeli utworzenie jednostki wydziałowej lub pomocniczej oraz jej proponowany skład osobowy służy realizacji celów zawartych w strategii rozwoju wydziału.

 

Rozdział III. Jednostki ogólnouczelniane

§ 85.

 1. Jednostka ogólnouczelniana jest powołana do wykonywania zadań wspierających działalność naukowo-badawczą lub dydaktyczną AJP lub jej jednostek organizacyjnych.
 2. Jednostka ogólnouczelniana może służyć prowadzeniu lub wspieraniu działalności gospodarczej oraz usługowej związanej z działalnością naukowo-badawczą lub dydaktyczną AJP lub jej jednostek organizacyjnych.
 3. Szczegółowe zadania jednostki ogólnouczelnianej określa jej regulamin nadany przez rektora.
 4. Jednostki ogólnouczelniane mogą wykonywać inne niż określone w ust. 1–2 zadania powierzone im przez senat lub rektora. Rektor może określić zasady korzystania z infrastruktury lub systemów zarządzanych przez jednostkę ogólnouczelnianą.

§ 86.

 1. Instytut jest jednostką ogólnouczelnianą AJP tworzoną do:
  1. organizowania i prowadzenia badań naukowych, związanych z określoną dyscypliną naukową;
  2. realizowania interdyscyplinarnych projektów naukowo-badawczych, krajowych lub międzynarodowych oraz w celu popularyzacji w różnych formach ich wyników.
 2. Instytut skupia zainteresowane grupy badawcze, złożone z pracowników różnych jednostek organizacyjnych AJP lub ośrodków naukowych z kraju lub zagranicy.
 3. Instytutem kieruje dyrektor, powoływany przez rektora.

§ 87.

 1. Centrum lub ośrodek akademicki jest jednostką ogólnouczelnianą AJP tworzoną do:
  1. wykonywania zadań niewchodzących w zakres zadań wydziału lub instytutu;
  2. rozwijania i upowszechniania kultury narodowej oraz popularyzacji nauki;
  3. wykonywania zadań pomocniczych lub administracyjnych, o których mowa w § 75 ust. 1 pkt 2-3.
 2. Centrum lub ośrodkiem akademickim kieruje dyrektor, powoływany przez rektora.

Rozdział IV. System biblioteczno-informacyjny

§ 88.

 1. Jednolity system biblioteczno-informacyjny AJP tworzą Biblioteka Główna im. Elizy Orzeszkowej AJP oraz biblioteki jednostek organizacyjnych AJP.
 2. Biblioteka Główna im. Elizy Orzeszkowej oraz biblioteki jednostek organizacyjnych AJP pełnią funkcję biblioteki naukowej, realizującej zadania naukowe, dydaktyczne i usługowe, w szczególności w zakresie gromadzenia i udostępniania zbiorów bibliotecznych.
 3. Rektor określa w drodze zarządzenia zasady korzystania z jednolitego systemu biblioteczno-informacyjnego AJP.
 4. W związku z funkcjonowaniem systemu biblioteczno-informacyjnego AJP może przetwarzać następujące dane osobowe osób korzystających z tego systemu: imię i nazwisko, imiona rodziców, data i miejsce urodzenia, numer PESEL, numer dowodu osobistego lub paszportu, numer legitymacji studenckiej lub służbowej, numer telefonu, adres zamieszkania, adres poczty elektronicznej, kierunek i rodzaj studiów, nazwę studiów podyplomowych, rok studiów, miejsce zatrudnienia.

 

Dział VII. Pracownicy AJP

 § 89.

 1. Pracownikami AJP są nauczyciele akademiccy oraz pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi.
 2. Pracowników na stanowiskach:
  1. starszego kustosza dyplomowanego;
  2. starszego dokumentalisty dyplomowanego;
  3. kustosza dyplomowanego;
  4. dokumentalisty dyplomowanego;
  5. adiunkta bibliotecznego;
  6. adiunkta dokumentacji i informacji naukowej;
  7. asystenta bibliotecznego;
  8. asystenta dokumentacji i informacji naukowej;

zatrudnia się w grupie pracowników niebędących nauczycielami akademickimi. Wymagania kwalifikacyjne niezbędne do zajmowania stanowisk wymienionych w zdaniu pierwszym określa regulamin pracy AJP.

 1. Status prawny pracowników AJP reguluje ustawa, kodeks pracy, statut oraz inne wewnętrzne akty normatywne AJP.
 2. Zasady polityki kadrowej ustala rektor na okres kadencji i ogłasza je wspólnocie AJP.
 3. Zakres obowiązków nauczyciela akademickiego określa rektor zarządzeniem, w szczególności biorąc pod uwagę pełnienie funkcji określonych w § 79.
 4. Zasady ustalania obowiązków pracowników niebędących nauczycielami akademickimi określa regulamin organizacyjny.

§ 90.

Pomiędzy pracownikiem AJP, a zatrudnionym na AJP jego małżonkiem, krewnym lub powinowatym do drugiego stopnia włącznie oraz osobą pozostającą w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli, albo prowadzącą wspólne gospodarstwo domowe nie może powstać stosunek bezpośredniej podległości służbowej. Nie dotyczy to osoby pełniącej funkcję rektora AJP, dla której przepisy przewidują powoływanie w drodze wyboru.

§ 91.

 1. Nawiązanie stosunku pracy z nauczycielem akademickim następuje na podstawie umowy o pracę.
 2. Nawiązanie z nauczycielem akademickim pierwszego stosunku pracy w AJP, na czas nieokreślony lub określony dłuższy niż trzy miesiące, w wymiarze przekraczającym połowę pełnego wymiaru czasu pracy, następuje po przeprowadzeniu otwartego konkursu.
 3. Stosunek pracy z nauczycielem akademickim, pracownikiem inżynieryjno-technicznym oraz bibliotecznym nawiązuje i rozwiązuje rektor.
 4. Rozwiązanie lub wygaśnięcie stosunku pracy z nauczycielem akademickim następuje na zasadach określonych w ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, z tym, że rozwiązanie stosunku pracy za wypowiedzeniem następuje z końcem semestru.
 5. Jeżeli ustawa przewiduje rozwiązanie stosunku pracy nauczyciela akademickiego z końcem semestru, przez koniec semestru rozumie się ostatni dzień miesiąca, w którym kończy się dany semestr.

§ 92.

 1. Rektor ogłasza konkurs na wolne stanowisko nauczyciela akademickiego.
 2. Rektor może wyrazić zgodę na ogłoszenie konkursu, o którym mowa w ust. 1, na wniosek dziekana albo kierownika innej jednostki organizacyjnej AJP.
 3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, zawiera:
  1. nazwę jednostki, w której ma być zatrudniony nauczyciel akademicki;
  2. określenie stanowiska, którego konkurs dotyczy, i jego usytuowanie w strukturze jednostki;
  3. wymiar czasu pracy i informację o podstawowym miejscu pracy;
  4. uzasadnienie.
 4. Tryb i warunki postępowania konkursowego określa rektor.

§ 93.

 1. Konkurs ogłasza Rektor przez podanie jego warunków do publicznej wiadomości.
 2. Na wniosek dziekana, Rektor powołuje komisję konkursową, która określa szczegółowe wymogi wobec kandydatów na stanowisko nauczyciela akademickiego oraz przeprowadza postępowanie konkursowe.
 3. Przewodniczący komisji konkursowej przedstawia rektorowi informacje o przebiegu konkursu oraz o rozstrzygnięciu proponowanym przez komisję.
 4. W przypadku braku kandydatów lub braku rozstrzygnięcia konkurs zamyka rektor.

§ 94.

 1. Nauczycieli akademickich zatrudnia się w grupach pracowników:
  1. badawczo-dydaktycznych;
  2. badawczych;
  3. dydaktycznych.
 2. Nauczyciela akademickiego w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych oraz w grupie pracowników badawczych zatrudnia się na stanowisku:
  1. profesora;
  2. profesora uczelni;
  3. profesora wizytującego;
  4. adiunkta;
  5. asystenta.
 3. Nauczyciela akademickiego w grupie pracowników dydaktycznych zatrudnia się na stanowisku:
  1. starszego wykładowcy;
  2. wykładowcy;
  3. lektora;
  4. instruktora.

§ 95.

 1. Na stanowisku profesora zatrudnia się osobę posiadającą tytuł naukowy profesora.
 2. Na stanowisku profesora AJP zatrudnia się osobę posiadającą co najmniej stopień doktora oraz:
  1. w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych – posiadającą w dorobku osiągnięcie naukowe lub artystyczne stanowiące wybitny wkład w rozwój nauki lub sztuki, w tym co najmniej jedną monografię naukową wydaną przez prestiżowe wydawnictwo naukowe lub cykl monograficzny artykułów naukowych opublikowanych w prestiżowych czasopismach naukowych lub w recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowych oraz wybitną aktywność dydaktyczną; osiągnięciem tym nie może być osiągnięcie naukowe będące podstawą nadania stopnia doktora; dodatkowym wymaganiem jest wybitna aktywność naukowa albo artystyczna realizowana we współpracy z innymi uczelniami lub instytucjami naukowymi, w szczególności zagranicznymi, a także wybitna aktywność organizacyjna na rzecz AJP;
  2. w grupie pracowników badawczych – legitymującą się wybitnym dorobkiem naukowym, stanowiącym wybitny wkład w rozwój nauki.
 3. Na stanowisku adiunkta zatrudnia się osobę posiadającą co najmniej stopień doktora oraz:
  1. w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych – legitymującą się osiągnięciami badawczymi oraz aktywnością badawczą i znaczącym zaangażowaniem w pracę dydaktyczną oraz organizacyjną;
  2. w grupie pracowników badawczych – legitymującą się osiągnięciami badawczymi oraz aktywnością badawczą i znaczącym zaangażowaniem w pracę organizacyjną.
 4. Na stanowisku asystenta zatrudnia się osobę posiadającą co najmniej tytuł magistra oraz:
  1. W grupie pracowników badawczo-dydaktycznych – legitymującą się aktywnością badawczą i znaczącym zaangażowaniem w pracę dydaktyczną oraz organizacyjną;
  2. w grupie pracowników badawczych – legitymującą się aktywnością badawczą i znaczącym zaangażowaniem w pracę organizacyjną.
 5. Na stanowisku starszego wykładowcy zatrudnia się osobę posiadającą co najmniej stopień doktora oraz znaczące doświadczenie i osiągnięcia dydaktyczne.
 6. Na stanowisku wykładowcy, lektora i instruktora zatrudnia się osobę posiadającą co najmniej tytuł zawodowy magistra albo równorzędny.
 7. Na stanowisku profesora wizytującego zatrudnia się na czas określony osobę posiadającą co najmniej stopnień doktora, która samodzielnie kierowała co najmniej pięć lat zespołami badawczymi w kraju lub za granicą oraz posiada znaczące osiągnięcia naukowe i dydaktyczne.

§ 96.

Nauczyciel akademicki zatrudniony w AJP na stanowisku profesora lub profesora AJP, który pobiera świadczenia emerytalne, może być zatrudniony na podstawie umowy o pracę na czas określony.

§ 97.

Rektor określa kryteria wyrażania zgody na dodatkowe zatrudnienie, biorąc pod uwagę w szczególności interes AJP.

§ 98.

 1. Kryteria oceny okresowej dla poszczególnych grup pracowników i rodzajów stanowisk oraz tryb i podmiot dokonujący oceny okresowej określa rektor po zasięgnięciu opinii senatu, związków zawodowych oraz samorządu studentów.
 2. W regulaminie pracy określa się:
  1. szczegółowe zasady i tryb udzielania urlopu wypoczynkowego, a także urlopów, o których mowa w ustawie;
  2. zasady ustalania zakresu obowiązków nauczycieli akademickich dla poszczególnych grup pracowników, rodzajów stanowisk, rodzaje zajęć dydaktycznych objętych zakresem tych obowiązków, w tym wymiar zajęć dydaktycznych oraz innych obowiązków dla poszczególnych stanowisk oraz zasady obliczania godzin dydaktycznych.

Dział VIII. Administracja AJP

§ 99.

 1. Administracja AJP zapewnia warunki dla realizacji ustawowych i statutowych zadań AJP, a także uczestniczy w zarządzaniu i gospodarowaniu mieniem AJP.
 2. Administracja AJP zapewnia jego pracownikom właściwe warunki pracy, w tym naukowej i dydaktycznej, a studentom właściwe warunki odbywania kształcenia oraz prowadzenia działalności naukowej.
 3. Nadzór nad administracją AJP sprawuje rektor.

§ 100.

 1. Administracja AJP ze względu na zakres działania dzieli się na administrację centralną oraz administrację jednostek organizacyjnych AJP.
 2. Strukturę organizacyjną oraz zasady działania administracji AJP, w tym zakres działania jej jednostek, obowiązki kierowników, jak i zasady podległości służbowej określa regulamin organizacyjny, o którym mowa w § 75 ust. 5.
 3. Jednostki administracji AJP tworzy, przekształca i likwiduje rektor.

§ 101.

 1. Kanclerz kieruje administracją i gospodarką AJP w zakresie określonym w statucie, regulaminie organizacyjnym oraz pełnomocnictwie udzielonym przez rektora.
 2. Kanclerz w zakresie wynikającym z pełnomocnictwa, o którym mowa w ust. 1, może być umocowany w szczególności do nawiązywania stosunków pracy oraz dokonywania czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do pracowników AJP.
 3. Kanclerz reprezentuje AJP w granicach pełnomocnictwa udzielonego przez rektora.
 4. Nadzór nad działalnością kanclerza sprawuje rektor.

§ 102.

 1. Kanclerza powołuje rektor po zasięgnięciu opinii rady uczelni.
 2. Kanclerz działa przy pomocy wicekanclerza.
 3. Kanclerza i wicekanclerza zatrudnia rektor na podstawie umowy o pracę.

§ 103.

 1. Zadania głównego księgowego w AJP wykonuje kwestor. Do zadań kwestora należą
  w szczególności:
  1. bieżący nadzór nad realizacją planu rzeczowo-finansowego AJP;
  2. prowadzenie rachunkowości AJP zgodnie z przepisami o rachunkowości, z uwzględnieniem zasad określonych w ustawie;
  3. realizowanie innych zadań powierzonych przez rektora.
 2. Zadania kwestora jako głównego księgowego regulują odrębne przepisy.
 3. Nadzór nad działalnością kwestora sprawuje rektor.

§ 104.

 1. Kwestora powołuje rektor po zasięgnięciu opinii rady uczelni.
 2. Kwestor działa przy pomocy kierownika ds. budżetu.
 3. Kwestora i kierownika ds. budżetu zatrudnia rektor na podstawie umowy o pracę.

 

Dział IX. Kształcenie w AJP

Rozdział I. Przepisy ogólne

§ 105.

 1. AJP prowadzi kształcenie studentów na studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz na jednolitych studiach magisterskich, w ramach kierunków studiów, zgodnie z przysługującymi jej uprawnieniami.
 2. AJP prowadzi kształcenie na studiach podyplomowych oraz w ramach innych form kształcenia, w szczególności: szkoleń, kursów, w tym kursów dokształcających.

§ 106.

Rok akademicki trwa od dnia 1 października do dnia 30 września i dzieli się na dwa semestry.

§ 107.

 1. Studenci AJP mają prawo do rozwijania swoich zainteresowań naukowych. W tym celu mogą korzystać z pomocy nauczycieli akademickich, osób pełniących funkcje kierownicze i organów AJP, mogą uczestniczyć w pracach naukowych, rozwojowych i wdrożeniowych realizowanych w AJP, a także korzystać z pomieszczeń, urządzeń i środków AJP, na zasadach określonych w AJP.
 2. Studenci rozpoczynający studia na AJP mają prawo do przeszkolenia w zakresie praw i obowiązków studenta, na zasadach określonych w ustawie.

§ 108.

 1. Studenci AJP mają obowiązek zdobywania wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, przestrzegania przepisów obowiązujących w AJP oraz postępowania zgodnie z dobrymi obyczajami akademickimi.
 2. Studenci mają ponadto obowiązek przestrzegania zasad określonych w kodeksie etyki, uchwalonym przez organ samorządu.

§ 109.

 1. AJP zapewnia warunki niezbędne do funkcjonowania samorządu studentów, w tym infrastrukturę i środki finansowe, którymi samorząd dysponuje w ramach swojej działalności.
 2. Samorząd studentów decyduje w sprawach rozdziału środków finansowych przeznaczonych przez uczelnię na sprawy studenckie. Samorząd studentów sporządza sprawozdanie z rozdziału środków finansowych i rozliczenie tych środków nie rzadziej niż raz w roku akademickim i udostępnia je na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej AJP.
 3. Samorząd studentów wyraża opinię:
  1. w terminie 14 dni w sprawie:
   1. programów studiów,
   2. opłat pobieranych od studentów i ich wysokości,
   3. w terminie 30 dni w sprawie kryteriów i trybu oceny nauczycieli.
 4. W przypadku bezskutecznego upływu terminów, o których mowa w ust. 3, wymóg zasięgnięcia opinii uważa się za spełniony.

§ 110.

 1. Organizację studiów oraz związane z nimi prawa i obowiązki studenta określa regulamin studiów, ustalony przez senat.
 2. Organizację studiów podyplomowych oraz innych form kształcenia oraz prawa i obowiązki słuchaczy i uczestników określa rektor.

 

Rozdział II. Studia i studenci

§ 111.

 1. Studia na określonym kierunku, poziomie i profilu tworzy rektor na zasadach określonych w ustawie oraz statucie.
 2. Studia podyplomowe oraz inne formy kształcenia tworzy rektor.
 3. Programy studiów, w tym kierunkowe efekty uczenia się, oraz programy studiów podyplomowych i innych form kształcenia, opracowuje dziekan.

§ 112.

 1. Studia są prowadzone na profilu ogólnoakademickim lub praktycznym.
 2. Studia są prowadzone w formie studiów stacjonarnych lub studiów niestacjonarnych.

§ 113.

Na zasadach określonych w ustawie AJP może prowadzić:

 1. studia wspólne z inną uczelnią, instytutem PAN, instytutem badawczym, instytutem międzynarodowym, zagraniczną uczelnią lub instytucją naukową;
 2. studia we współpracy z organem nadającym uprawnienie do wykonywania zawodu, organem przeprowadzającym postępowanie egzaminacyjne w ramach uzyskiwania uprawnień do wykonywania zawodu, organem samorządu zawodowego, organizacją gospodarczą lub organem rejestrowym;
 3. studia dualne, które są studiami o profilu praktycznym prowadzonymi z udziałem pracodawcy.

§ 114.

Przyjęcie na studia następuje przez:

 1. rekrutację;
 2. potwierdzenie efektów uczenia się;
 3. przeniesienie z innej uczelni lub uczelni zagranicznej.

§ 115.

 1. Postępowanie w sprawie przyjęcia na studia może prowadzić komisja rekrutacyjna.
 2. W przypadku, gdy postępowanie w sprawie przyjęcia na studia prowadzi komisja rekrutacyjna, rektor określa jej skład, tryb powołania oraz zasady działania.
 3. Przyjęcie na studia następuje w drodze wpisu na listę studentów.
 4. Odmowa przyjęcia na studia następuje w drodze decyzji administracyjnej. W przypadku powołania komisji rekrutacyjnej decyzję podpisuje jej przewodniczący.
 5. Od decyzji komisji rekrutacyjnej przysługuje odwołanie do rektora. Decyzja rektora jest ostateczna.
 6. Wyniki postępowania w sprawie przyjęcia na studia są jawne.

§ 116.

 1. Senat określa zasady przyjmowania na studia laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego.
 2. Senat może określić zasady przyjmowania na studia laureatów konkursów międzynarodowych oraz ogólnopolskich.

§ 117.

Wielkości przyjęć na poszczególne kierunki studiów, w tym dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie na podstawie potwierdzonych efektów uczenia się, określa rektor.

§ 118.

 1. Osoba przyjęta w poczet studentów AJP nabywa prawa studenta z chwilą złożenia ślubowania, nie wcześniej jednak niż z dniem rozpoczęcia roku akademickiego.
 2. Student składa ślubowanie następującej treści: Ślubuję uroczyście, że będę wytrwale dążyć do zdobywania wiedzy i rozwoju własnej osobowości, odnosić się z szacunkiem do władz uczelni
  i wszystkich członków jej społeczności, stosować prawa i obyczaje akademickie a poprzez swoje postępowanie dbać o godność i honor studenta Akademii im. Jakuba z Paradyża.
 3. Cudzoziemiec może złożyć ślubowanie określone w ust. 2 w języku angielskim. Tłumaczenie ślubowania ogłasza rektor.

§ 119.

 1. Studenci AJP tworzą samorząd studentów, którego uprawnienia i zasady działania określa ustawa i regulamin samorządu studentów.
 2. Samorząd studentów prowadzi w AJP działalność w zakresie spraw studenckich, w tym socjalno-bytowych i kulturalnych.
 3. Samorząd studentów działa przez swoje organy, w tym przewodniczącego oraz organ uchwałodawczy.
 4. Organizację i sposób działania samorządu studentów oraz sposób powoływania przedstawicieli do organów AJP, a także do kolegium elektorów określa regulamin, uchwalany przez organ uchwałodawczy samorządu studentów.
 5. Regulamin, o którym mowa w ust. 4, wchodzi w życie po stwierdzeniu przez rektora jego zgodności z ustawą i statutem w terminie trzydziestu dni od dnia jego przekazania.

§ 120.

 1. Organy samorządu studentów zawiadamiają rektora o wydanych aktach, w tym podjętych uchwałach, w terminie siedmiu dni od dnia ich podjęcia.
 2. Rektor uchyla akt wydany przez samorząd studentów jeżeli jest on niezgodny z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, statutem, regulaminem studiów lub regulaminem samorządu studentów.

§ 121.

 1. Studenci mają prawo zrzeszania się w uczelnianych organizacjach studenckich.
 2. O powstaniu uczelnianej organizacji studenckiej jej organ niezwłocznie informuje rektora.
 3. Rektor uchyla akt organu uczelnianej organizacji studenckiej niezgodny z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, statutem AJP, regulaminem studiów lub regulaminem tej organizacji.
 4. Rektor w drodze decyzji administracyjnej rozwiązuje uczelnianą organizację studencką, która rażąco lub uporczywie narusza przepisy prawa powszechnie obowiązującego, statut AJP, regulamin studiów lub regulamin tej organizacji.
 5. AJP może przeznaczać środki na realizację działań uczelnianych organizacji studenckich i działających w uczelni stowarzyszeń zrzeszających wyłącznie studentów lub studentów i pracowników AJP. Podmioty te przedstawiają AJP sprawozdanie z wykorzystania środków otrzymanych w danym roku akademickim.

 

Dział X. Odpowiedzialność dyscyplinarna

§ 122.

 1. W postępowaniu dyscyplinarnym orzekają:
  1. uczelniana komisja dyscyplinarna dla nauczycieli akademickich działająca jako komisja w pierwszej instancji;
  2. uczelniana komisja dyscyplinarna dla studentów działająca jako komisja w pierwszej instancji;
  3. uczelniana odwoławcza komisja dyscyplinarna dla studentów.
 2. Obsługę administracyjną uczelnianych komisji dyscyplinarnych zapewniają jednostki określone w regulaminie organizacyjnym.
 3. O odpowiedzialności dyscyplinarnej studentów orzekają również sądy koleżeńskie samorządu studentów. Zasady i tryb powoływania oraz postępowania przed sądami koleżeńskimi określa regulamin samorządu studentów.
 4. Rektor może powołać mediatorów stałych oraz mediatorów do rozstrzygnięcia poszczególnej sprawy.

 § 123.

 1. Uczelniana komisja dyscyplinarna dla nauczycieli akademickich składa się z ośmiu nauczycieli akademickich, w tym co najmniej czterech nauczycieli akademickich posiadających stopień doktora habilitowanego lub tytuł profesora oraz dwóch studentów.
 2. Uczelniana komisja dyscyplinarna dla studentów składa się z sześciu nauczycieli akademickich oraz czterech studentów.
 3. Uczelniana odwoławcza komisja dyscyplinarna dla studentów składa się z czterech nauczycieli akademickich oraz dwóch studentów.

§ 124.

 1. Członkiem uczelnianej komisji dyscyplinarnej może być nauczyciel akademicki zatrudniony
  w AJP.
 2. Członkiem uczelnianej komisji dyscyplinarnej nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo lub przestępstwo karno-skarbowe.
 3. Można być członkiem tylko jednej uczelnianej komisji dyscyplinarnej.
 4. Funkcji członka uczelnianej komisji dyscyplinarnej oraz funkcji rzecznika dyscyplinarnego nie można łączyć z funkcją kierowniczą.

§ 125.

 1. Wyboru członków uczelnianych komisji dyscyplinarnych dokonuje senat w głosowaniu tajnym w terminie trzech miesięcy od dnia rozpoczęcia kadencji organów AJP, na okres do końca kadencji tych organów. Komisje dyscyplinarne działają do dnia powołania nowych komisji dyscyplinarnych.
 2. Wybór studentów do uczelnianych komisji dyscyplinarnych jest dokonywany na okres dwóch lat kalendarzowych.
 3. Wyboru przewodniczącego uczelnianej komisji dyscyplinarnej oraz jego dwóch zastępców dokonuje senat w trybie określonym w ust. 1, spośród członków komisji.
 4. Przewodniczącym uczelnianej komisji dyscyplinarnej dla nauczycieli akademickich może być nauczyciel akademicki posiadający co najmniej stopień doktora habilitowanego.
 5. Przewodniczącymi pozostałych komisji oraz zastępcami przewodniczących wszystkich komisji mogą być nauczyciele akademiccy posiadający co najmniej stopień doktora.
 6. Członków uczelnianych komisji dyscyplinarnych wybiera się spośród kandydatów zgłoszonych przez rektora oraz uczelniany organ uchwałodawczy samorządu studentów.

§ 126.

 1. W składzie orzekającym uczelnianej komisji dyscyplinarnej co najmniej jeden z członków powinien posiadać wykształcenie prawnicze.
 2. Komisje, o których mowa w § 122 ust. 1 pkt 2-3, orzekają w składzie złożonym z przewodniczącego składu orzekającego, którym jest nauczyciel akademicki, oraz w równej liczbie z nauczycieli akademickich i studentów.

§ 127.

 1. Członkostwo w uczelnianej komisji dyscyplinarnej wygasa wskutek:
  1. śmierci;
  2. zrzeczenia się członkostwa;
  3. powołania na stanowiska określone w § 124 ust. 4;
  4. prawomocnego ukarania w postępowaniu karnym lub dyscyplinarnym;
  5. ustania stosunku pracy w AJP, skreślenia z listy studentów AJP albo przeniesienia się studenta do innej uczelni.
 2. Na wniosek członka komisji senat może, z uwagi na długotrwałą chorobę lub długotrwałą nieobecność, zwolnić go z pełnienia obowiązku członka komisji dyscyplinarnej i stwierdzić wygaśnięcie mandatu.
 3. Wygaśnięcie członkostwa w uczelnianej komisji dyscyplinarnej stwierdza senat w drodze uchwały.
 4. Wyboru członka uczelnianej komisji dyscyplinarnej na zwolnione stanowisko dokonuje senat. Kadencja tak wybranego członka komisji dyscyplinarnej upływa w terminie, w którym upływałaby kadencja jego poprzednika.

§ 128.

 1. Składy orzekające uczelnianych komisji dyscyplinarnych wyznacza przewodniczący komisji, z uwzględnieniem postanowień ustawy oraz § 126 ust. 1.
 2. Przewodniczącym składu orzekającego jest przewodniczący komisji dyscyplinarnej albo wyznaczony przez niego jeden z jego zastępców.

§ 129.

 1. Rektor powołuje rzeczników dyscyplinarnych spośród osób posiadających co najmniej stopień doktora.
 2. Kadencja rzeczników dyscyplinarnych trwa cztery lata i rozpoczyna się z dniem 1 stycznia następującym po roku, w którym rozpoczęła się kadencja rektora.
 3. Rektor odwołuje rzecznika dyscyplinarnego w przypadku ustania stosunku pracy rzecznika dyscyplinarnego w AJP albo w innych uzasadnionych przypadkach.

 

Dział XI. Mienie i finanse AJP

§ 130.

 1. Czynności prawne w zakresie zarządu majątkiem oraz gospodarki finansowej w obrocie prawnym dokonuje wyłącznie rektor lub inny podmiot umocowany zgodnie z przepisami prawa przez rektora.
 2. Dokonanie przez AJP czynności prawnej w zakresie rozporządzenia składnikami aktywów trwałych, w rozumieniu przepisów o rachunkowości oraz dokonanie przez AJP czynności prawnej w zakresie oddania tych składników do korzystania innemu podmiotowi wymaga zgody właściwych podmiotów w przypadkach wskazanych w ustawie lub w innych przepisach prawa.
 3. Przyjęcie przez AJP darowizny, zapisu, spadku o wartości przekraczającej w złotych równowartość 250.000,00 euro wymaga opinii rady uczelni.
 4. W razie gdy darowizna łączy się z poleceniem, a spadek z zapisem lub poleceniem, a wykonanie takiego polecenia lub zapisu wiązałoby się z nakładami po stronie AJP powyżej 250.000,00 euro, na przyjęcie darowizny spadku lub zapisu wymagana jest opinia rady uczelni.
 5. W przypadkach niezastrzeżonych w ust. 3 i 4 decyzję o przyjęciu przez AJP darowizny, zapisu lub spadku podejmuje rektor lub inny podmiot umocowany zgodnie z przepisami prawa przez rektora.

§ 131.

 1. Rektor zarządza majątkiem AJP przy pomocy kanclerza, kwestora, kierowników jednostek organizacyjnych oraz innych uprawnionych przez rektora pracowników.
 2. Każda z osób wykonujących zarząd majątkiem AJP jest odpowiedzialna za należyte gospodarowanie majątkiem zgodnie z przepisami prawa.
 3. Przy wykonywaniu zarządu każda z osób, o których mowa w ust. 1, kieruje się zasadami wynikającymi z przepisów prawa, w tym przepisów o finansach publicznych, w szczególności takich, jak:
  1. zasada celowego i oszczędnego dokonywania wydatków;
  2. zasada uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów;
  3. zasada optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu celów;
  4. zasada dokonywania wydatków w sposób umożliwiający terminową realizację zadań.

§ 132.

 1. AJP prowadzi gospodarkę finansową na podstawie planu rzeczowo-finansowego, zgodnie z przepisami o finansach publicznych, a rachunkowość zgodnie z przepisami o rachunkowości, z uwzględnieniem zasad określonych w ustawie.
 2. Rektor prowadzi gospodarkę finansową AJP, w tym zapewnia sporządzenie planu rzeczowo-finansowego zgodnie z przepisami prawa.
 3. Rada uczelni opiniuje plan rzeczowo-finansowy.
 4. Plan rzeczowo-finansowy wiąże wszystkie jednostki organizacyjne AJP. Nadzór nad wykonywaniem planu rzeczowo-finansowego sprawuje rektor przy pomocy kwestora.
 5. Zasady prowadzenia gospodarki finansowej przez jednostki organizacyjne AJP określa rektor.
 6. Rektor zapewnia sporządzenie sprawozdania finansowego w terminie przewidzianym przepisami o rachunkowości i przedstawia je radzie uczelni.
 7. Rektor zapewnia sporządzenie sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego nie później niż w ciągu pięciu miesięcy od dnia zakończenia roku obrotowego i przedstawia je radzie uczelni.
 8. Rada uczelni zatwierdza sprawozdanie z wykonania planu rzeczowo-finansowego w terminie sześciu miesięcy od dnia zakończenia roku obrotowego oraz zatwierdza sprawozdanie finansowe w terminie przewidzianym przepisami o rachunkowości.
 9. Roczne sprawozdanie finansowe AJP podlega badaniu przez firmę audytorską. Wyboru firmy audytorskiej dokonuje rada uczelni w terminie umożliwiającym firmie audytorskiej udział w inwentaryzacji znaczących składników majątkowych, zgodnie z przepisami o rachunkowości.

§ 133.

AJP opracowuje plan naprawczy zgodnie z przepisami ustawy, jeśli suma strat netto w okresie nie dłuższym niż pięciu ostatnich lat przekracza 20% kwoty subwencji oraz dotacji otrzymanych
w roku poprzedzającym bieżący rok budżetowy ze środków wskazanych w ustawie.

§ 134.

Przychodami AJP są w szczególności:

 1. środki finansowe przyznane w formie dotacji lub subwencji przez ministra na:
  1. utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego i badawczego,
  2. stypendia wskazane w ustawie,
  3. inwestycje związane z kształceniem i działalnością naukową, utrzymanie aparatury naukowo-badawczej lub stanowiska badawczego, unikatowych w skali kraju, a także specjalnej infrastruktury informatycznej, mających istotne znaczenie dla realizacji polityki naukowej państwa,
  4. zadania związane z zapewnieniem osobom z niepełnosprawnością warunków do pełnego udziału w procesie przyjmowania na studia, kształceniu na studiach lub prowadzeniu działalności naukowej,
  5. programy i przedsięwzięcia ustanawiane przez ministra;
  6. środki finansowe przeznaczone na realizację zadań NAWA, NCN, NCBiR;
  7. środki finansowe przyznane przez jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki na wykonywanie podstawowych zadań AJP zgodnie z ustawą;
  8. środki finansowe na wykonanie określonego zadania zleconego przez ministra;
  9. darowizny, zapisy, spadki;
  10. przychody z tytułu świadczenia usług badawczych lub realizacji innych podstawowych zadań, w tym transferu wiedzy i technologii do gospodarki;
  11. przychody z działalności gospodarczej;
  12. środki finansowe pochodzące z budżetu Unii Europejskiej albo z niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), albo z innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi;
  13. przychody ze sprzedaży składników mienia.

§ 135.

 1. AJP posiada następujące fundusze:
  1. zasadniczy;
  2. stypendialny;
  3. wsparcia osób z niepełnosprawnością;
  4. własny fundusz na stypendia za wyniki w nauce dla studentów oraz stypendia naukowe dla pracowników;
  5. inne fundusze, których utworzenie przewidują odrębne przepisy.
 2. Rektor może utworzyć inne fundusze, określając środki na dany fundusz oraz zasady ich wykorzystania.
 3. Zasady przyznawania stypendiów z własnego funduszu na stypendia, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, określa rektor z zastrzeżeniem, że zasady przyznawania stypendiów dla studentów
  są ustalane w uzgodnieniu z samorządem studentów.

§ 136.

 1. Składniki majątkowe nabyte ze środków finansowych pozyskanych na prowadzenie prac badawczych pozostają do dyspozycji pracowników AJP do zakończenia badań.
 2. Składniki majątkowe, o których mowa w ust. 1, pozostają własnością AJP po zakończeniu badań, chyba że przepisy prawa lub umowy w zakresie dofinansowania stanowią inaczej.

§ 137.

 1. AJP może prowadzić działalność gospodarczą wyodrębnioną organizacyjnie i finansowo od działalności polegającej na wykonywaniu podstawowych zadań zgodnie z ustawą w zakresie działalności wydawniczej, handlowej, wytwórczej lub usługowej.
 2. Działalność gospodarczą AJP może prowadzić w formie wyodrębnionych finansowo i organizacyjnie jednostek organizacyjnych AJP, akademickich inkubatorów przedsiębiorczości, centrów transferu technologii oraz spółek kapitałowych prawa handlowego, w tym spółek celowych.
 3. Koszty prowadzenia działalności gospodarczej są pokrywane z przychodów uzyskiwanych przez jednostki, o których mowa w ust. 2.
 4. Wynik finansowy prowadzonej działalności gospodarczej jest częścią składową wyniku finansowego AJP i jest przeznaczony na jego cele statutowe.
 5. Akademicki inkubator przedsiębiorczości może być utworzony w formie jednostki ogólnouczelnianej albo spółki kapitałowej. Inkubator w formie jednostki ogólnouczelnianej działa na podstawie regulaminu zatwierdzonego przez senat.
 6. Centrum transferu technologii może być utworzone w formie jednostki ogólnouczelnianej i działa na podstawie regulaminu zatwierdzonego przez senat.
 7. AJP może tworzyć spółki kapitałowe prawa handlowego, w tym spółki celowe lub przystępować do takich spółek, z zachowaniem zasad określonych w ustawie oraz w innych przepisach prawa.

 

Dział XII. Wybory w AJP

Rozdział I. Przepisy ogólne

§ 138.

 1. Przepisy niniejszego działu określają:
  1. tryb powoływania komisji wyborczych;
  2. skład kolegium elektorów;
  3. tryb wyboru członków kolegium elektorów;
  4. tryb wyboru rektora;
  5. tryb wyboru członków senatu;
  6. przypadki wygaśnięcia mandatu;
  7. tryb wyborów uzupełniających.
 2. Tryb wyboru do senatu studenta, czas trwania ich członkostwa w senacie, sposób powoływania przedstawicieli studentów do kolegium elektorów określa regulamin samorządu studentów.

§ 139.

 1. Wybory w AJP mają charakter bezpośredni, z wyjątkiem wyboru rektora, który ma charakter pośredni i dokonuje się poprzez kolegium elektorów.
 2. Członkowi wspólnoty AJP przysługuje czynne prawo wyborcze.
 3. Głosowanie jest tajne.
 4. W wyborach można głosować tylko osobiście.
 5. Jeżeli ustawa lub statut nie stanowią inaczej, ustalenie liczebności grupy uprawnionych dla dokonania czynności związanych z wyborami dokonuje się według stanu na trzydzieści dni przed zarządzeniem wyborów.

§ 140.

 1. Zgłoszony kandydat przedkłada pisemną zgodę na kandydowanie i objęcie funkcji organu albo uzyskanie członkostwa w organie lub kolegium elektorów.
 2. Jeżeli wynika to z ustawy lub statutu, kandydat załącza do zgody oświadczenie o spełnianiu wymogów dla objęcia funkcji lub uzyskania członkostwa. Formularz oświadczenia określa rektor, z wyłączeniem oświadczenia lustracyjnego, które jest składane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 141.

 1. Kadencja w AJP trwa cztery lata.
 2. Jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, kadencja kolegium elektorów, rektora i senatu rozpoczyna się w tym samym roku, przy czym:
  1. dla kolegium elektorów – z dniem 1 kwietnia;
  2. dla rektora i senatu – z dniem 1 września.
 3. Kadencja rady uczelni rozpoczyna się w dniu 1 stycznia roku następującego po roku, w którym rozpoczęła się kadencja senatu.

§ 142.

 1. Wybory w AJP zarządza senat. Zarządzenie wyborów następuje w roku akademickim, który kończy się w roku określonym w § 141 ust. 2.
 2. Zarządzając wybory, senat ustala kalendarz wyborczy. Ustalając kalendarz zgodnie z zasadami określonymi w ust. 3–5, senat wyznacza terminy w taki sposób, aby wybory mogły przebiec sprawnie, a członkowie wspólnoty AJP w jak najszerszym zakresie mogli w nich uczestniczyć.
 3. Wyboru kolegium elektorów dokonuje się w terminie do dnia 31 marca.
 4. Wyboru rektora dokonuje się w terminie do dnia 31 maja.
 5. Wyboru członków senatu dokonuje się w terminie do dnia 30 czerwca.

§ 143.

 1. Wyboru dokonuje się w trakcie zebrania wyborczego.
 2. Zebraniu wyborczemu przewodniczy przewodniczący komisji wyborczej albo wskazany przez niego członek komisji wyborczej.
 3. Jeżeli jest to zgodne ze statutem i ustawą, w toku jednego zebrania wyborczego można przeprowadzić kilka wyborów.
 4. Jeżeli statut przewiduje podział mandatów między przedstawicieli poszczególnych grup społeczności AJP, wyboru dokonuje się w oddzielnych grupach.
 5. W przypadkach określonych w statucie komisja wyborcza AJP dokonując odpowiedniego podziału mandatów.

Rozdział II. Komisja wyborcza AJP

§ 144.

 1. Wybory przeprowadza komisja wyborcza AJP – w zakresie obejmującym:
  1. wybór kolegium elektorów;
  2. wybór rektora;
  3. wybór członków senatu;
  4. inne wybory, jeżeli w danej jednostce organizacyjnej nie powołano komisji wyborczej;
 2. Komisję wyborczą AJP powołuje senat. Senat określa skład komisji w taki sposób, aby reprezentowane były wszystkie wydziały oraz wszystkie grupy wspólnoty AJP.
 3. Jeżeli senat, powołując komisję wyborczą, nie określił osoby przewodniczącego lub jego zastępcy, komisja na pierwszym posiedzeniu dokonuje wyboru ze swego grona przewodniczącego i jego zastępcy albo zastępców.

§ 145.

 1. Powołanie komisji wyborczych następuje na okres do zarządzenia następnych wyborów w AJP.
 2. Członek komisji wyborczej wpisany na listę kandydatów w wyborach, które przeprowadza komisja, traci swój mandat w komisji. W takim przypadku komisja uzupełnia swój skład w drodze kooptacji.
 3. Mandat członka komisji wyborczej wygasa z chwilą ustania jego zatrudnienia w AJP albo utraty statusu studenta AJP.
 4. Z ważnych względów członek komisji wyborczej może zostać odwołany w trybie właściwym dla jego powołania.
 5. W uzasadnionych przypadkach skład komisji wyborczej uzupełnia się w trybie określonym w § 144 ust. 2-3.

§ 146.

 1. Do zadań komisji wyborczej należy podejmowanie czynności w celu sprawnego i zgodnego z ustawą oraz statutem zorganizowania i przeprowadzenia wyborów. Komisja wyborcza w szczególności:
  1. ustala regulaminu wyborczy;
  2. ustala szczegółowy kalendarz czynności wyborczych;
  3. zwołuje zebrania wyborcze poszczególnych grup wspólnoty AJP;
  4. sporządza listy kandydatów i przedkłada je odpowiednim zebraniom wyborczym oraz w przypadkach przewidzianych statutem podaje je do wiadomości wspólnoty AJP;
  5. ustala i ogłasza wyniki wyborów;
  6. zabezpiecza dokumentację wyborczą;
  7. stwierdza ważność i dokonanie wyboru;
  8. unieważnia wybory w przypadku stwierdzenia nieprawidłowego ich przebiegu, zarządzając powtórzenie unieważnionych czynności wyborczych w nowym terminie;
  9. po zakończeniu wyborów przekazują dokumentację wyborczą do archiwum AJP.
 2. Wątpliwości powstające przy stosowaniu przepisów ustawy i statutu dotyczących wyborów rozstrzyga komisja wyborcza AJP.

 

§ 147.

 1. Wyborcy uprawnionemu do głosowania w zakresie objętym czynnościami komisji wyborczej przysługuje prawo odwołania od uchwały komisji w sprawie:
  1. sporządzenia listy kandydatów;
  2. ustalenia listy wyników wyborów;
  3. unieważnienia wyborów i zarządzenia powtórzenia unieważnionych wyborów.
 2. Odwołanie wraz z uzasadnieniem wnosi się na piśmie w terminie trzech dni od dnia ogłoszenia uchwały. Odwołanie od uchwały komisji wyborczej AJP rozpatruje senat.

§ 148.

 1. Komisja wyborcza realizuje swoje uprawnienia w formie uchwał podejmowanych na posiedzeniach.
 2. Komisja wyborcza podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy statutowego składu komisji wyborczej.
 3. Komisja wyborcza może na wniosek przewodniczącego komisji wyborczej podjąć uchwałę w sprawach mniejszej wagi w trybie innym niż określony w ust. 1.

Rozdział III. Wybór rektora

§ 149.

 1. W skład kolegium elektorów AJP wchodzą:
  1. co najmniej po jednym przedstawicielu nauczycieli akademickich zatrudnionych
   na stanowisku profesora lub profesora AJP z każdego zespołu naukowego dyscypliny, stanowiący łącznie nie mniej niż 50% składu kolegium;
  2. co najmniej po jednym przedstawicielu pozostałych nauczycieli akademickich niezatrudnionych na stanowisku profesora lub profesora AJP oraz przedstawicielu pracowników AJP niebędących nauczycielami akademickimi, stanowiący łącznie nie mniej niż 25% składu kolegium.
  3. co najmniej po jednym przedstawicielu studentów z każdego wydziału, stanowiący łącznie nie mniej niż 20% składu kolegium.
 2. Liczbę elektorów, o których mowa w ust. 1, ustala komisja wyborcza wraz z zarządzeniem wyborów, kierując się następującymi regułami:
  1. liczba elektorów będących przedstawicielami pracowników, o których mowa w ust. 1 pkt 1, jest ustalana proporcjonalnie do liczebności pracowników zespołów naukowych dyscypliny, według stanu na trzydzieści dni przed zarządzeniem wyborów, przy czym każda grupa posiada przynajmniej jednego przedstawiciela;
  2. liczba elektorów będących przedstawicielami pracowników, o których mowa w ust. 1 pkt 2, jest ustalana proporcjonalnie do liczebności pracowników obu tych grup, według stanu na trzydzieści dni przed zarządzeniem wyborów, przy czym każda grupa posiada przynajmniej jednego przedstawiciela;
  3. liczba elektorów będących przedstawicielami studentów jest ustalana proporcjonalnie do liczebności studentów wydziałów według stanu na trzydzieści dni przed zarządzeniem wyborów, przy czym każdy wydział posiada przynajmniej jednego przedstawiciela;
  4. odpowiednich zaokrągleń liczby elektorów dokonuje się w górę; jeżeli wskutek zaokrąglenia nie jest możliwe ustalenie składu kolegium elektorów zgodnie z ust. 1, wskaźnik procentowy dla liczby elektorów określonych w ust. 1 pkt 2 podlega odpowiedniemu obniżeniu.

§ 150.

Członkiem kolegium elektorów może być osoba, która spełnia wymogi określone w ustawie, a ponadto w przypadku:

 1. nauczyciela akademickiego jest zatrudniona w AJP jako podstawowym miejscu pracy oraz nie była prawomocnie skazana orzeczeniem komisji dyscyplinarnej lub prawomocnie skazana na karę pozbawienia praw publicznych;
 2. pracownika niebędącego nauczycielem akademickim jest zatrudniona w AJP w pełnym wymiarze czasu pracy i nie była prawomocnie skazana na karę pozbawienia praw publicznych;
 3. studenta AJP nie była prawomocnie skazana orzeczeniem komisji dyscyplinarnej lub prawomocnie skazana na karę pozbawienia praw publicznych.

§ 151.

 1. Wybór elektorów jest dokonywany na zebraniach wyborczych.
 2. Do kolegium elektorów zostaje wybrany kandydat, który otrzymał największą liczbę głosów.
 3. Jeżeli w pierwszym głosowaniu wybór wszystkich przedstawicieli do kolegium elektorów na danym zebraniu wyborczym nie został dokonany, do kolejnej tury przechodzą niewybrani kandydaci, którzy w pierwszym głosowaniu uzyskali największą liczbę głosów. Kandydaci przechodzą w liczbie odpowiadającej dwukrotności miejsc pozostałych do obsadzenia. W przypadku uzyskania identycznej liczby głosów przez kilku kandydatów komisja wyborcza odpowiednio powiększa liczbę kandydatów przechodzących do kolejnej tury.

§ 152.

 1. W zebraniu wyborczym kolegium elektorów uczestniczą członkowie komisji wyborczej AJP, urzędujący rektor oraz przewodniczący rady uczelni.
 2. Pierwsze posiedzenie kolegium elektorów zwołuje urzędujący rektor.
 3. Urzędujący rektor przewodniczy obradom do chwili wybrania przewodniczącego kolegium elektorów.
 4. Przewodniczącym kolegium elektorów jest najstarszy wiekiem członek kolegium posiadający co najmniej stopień doktora habilitowanego, który wyraził zgodę na objęcie tej funkcji.
 5. W przypadku wygaśnięcia mandatu przewodniczącego kolegium elektorów, przepisy ust. 2-4 stosuje się odpowiednio.
 6. Przewodniczący kolegium elektorów przestają pełnić funkcje w przypadku kandydowania na funkcję rektora. Do chwili wybrania nowego przewodniczącego, przepisy ust. 2-4 stosuje się odpowiednio.
 7. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka kolegium elektorów komisja wyborcza zarządza wybory uzupełniające.
 8. Czynności wyborcze kolegium elektorów są ważne, jeżeli w zebraniu uczestniczy co najmniej 2/3 liczby elektorów.

§ 153.

 1. Kandydatów na stanowisko rektora wskazuje rada uczelni, po zaopiniowaniu przez senat.
 2. Procedurę zgłaszania kandydatów, o których mowa w ust. 1, określa rada uczelni.
 3. Wybory rektora mogą się odbyć, jeżeli w wyniku przeprowadzenia procedury zgłaszania kandydatów, o której mowa w ust. 2, wyłoniony został co najmniej jeden kandydat.
 4. Zgłoszenia kandydatów do komisji wyborczej AJP dokonuje rada uczelni. Zgłoszenie następuje na piśmie, nie później niż w terminie wskazanym w uchwale senatu o zarządzeniu wyborów.
 5. Do zgłoszenia dołącza się uchwałę rady uczelni, uchwałę senatu oraz dokumenty określone w § 140.
 6. Komisja wyborcza podaje do wiadomości wspólnoty AJP listę kandydatów na stanowisko rektora nie później, niż w terminie siedmiu dni przed terminem wyborów.
 7. Kandydaci na rektora w kolejności alfabetycznej, przed właściwym głosowaniem, prezentują kolegium elektorów swój program działania, przy czym każdy z elektorów może zadawać pytania kandydatom.
 8. Po zakończeniu prezentacji przewodniczący kolegium elektorów zarządza głosowanie.

§ 154.

 1. Na stanowisko rektora zostaje wybrany kandydat, który otrzymał bezwzględną większość głosów. Jeżeli żaden z kandydatów nie uzyskał wymaganej większości, po pierwszym głosowaniu przeprowadza się ponowne głosowanie.
 2. W ponownym głosowaniu wyboru dokonuje się spośród dwóch kandydatów, którzy w pierwszym głosowaniu otrzymali kolejno największą liczbę głosów.
 3. Jeżeli w głosowaniu określonym w ust. 2 żaden z kandydatów nie uzyskał wymaganej większości głosów, przewodniczący kolegium elektorów zarządza ponowne głosowania, do momentu uzyskania wymaganej większości głosów przez jednego z kandydatów.

§ 155.

 1. Rektora odwołuje z funkcji kolegium elektorów na zasadach określonych w ustawie.
 2. Wakujący mandat rektora, kolegium elektorów uzupełnia w terminie nie dłuższym niż 90 dni od dnia odwołania lub wygaśnięcia mandatu, na okres do końca kadencji.

§ 156.

Przewodniczący kolegium elektorów stwierdza na piśmie dokonanie wyboru rektora, a następnie podaje tę informację do wiadomości publicznej i zawiadamia niezwłocznie ministra właściwego
do spraw szkolnictwa wyższego o wyborze rektora.

Rozdział IV. Wybory do senatu

§ 157.

 1. W wyborach do senatu osoby należące do grup określonych w § 34 ust. 1 pkt 4-6 wybierają członków senatu ze swego grona.
 2. Kandydata do senatu może zgłosić każdy członek wspólnoty AJP. Zgłoszenia dokonuje się na piśmie do komisji wyborczej AJP.

§ 158.

 1. Przedstawiciele nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowisku profesora i profesora uczelni są wybierani na zebraniach wyborczych zespołów naukowych dyscyplin. Wyborcy, którzy nie są przypisani do żadnego zespołu naukowego dyscypliny, uczestniczą w wyborach w zespole określonym uchwałą komisji wyborczej AJP.
 2. Przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich niezatrudnionych na stanowisku profesora lub profesora AJP oraz pracowników AJP niebędący nauczycielami akademickimi są wybierani na ogólnouczelnianym zebraniu wyborczym.

§ 159.

 1. Do senatu zostaje wybrany kandydat, który otrzymał największą liczbę głosów.
 2. Jeżeli w pierwszym głosowaniu wybór wszystkich przedstawicieli do senatu na danym zebraniu wyborczym nie został dokonany, do kolejnej tury przechodzą niewybrani kandydaci, którzy w pierwszym głosowaniu uzyskali największą liczbę głosów. Kandydaci przechodzą w liczbie odpowiadającej dwukrotności miejsc pozostałych do obsadzenia. W przypadku uzyskania identycznej liczby głosów przez kilku kandydatów komisja wyborcza odpowiednio powiększa liczbę kandydatów przechodzących do kolejnej tury.

Rozdział V. Wygaśnięcie mandatu

§ 160.

 1. Mandat organu jednoosobowego wygasa przed upływem kadencji w przypadkach wskazanych w ustawie.
 2. Mandat członka organu kolegialnego wygasa przed upływem kadencji w przypadku:
  1. śmierci;
  2. rezygnacji z członkostwa;
  3. niezłożenia oświadczenia lustracyjnego zgodnie z obowiązującymi przepisami;
  4. zaprzestania spełniania wymagań określonych w ustawie i statucie;
  5. utraty funkcji, z pełnieniem której związany jest mandat;
  6. rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy, chyba że bezpośrednio po ustaniu stosunku pracy został nawiązany nowy stosunek pracy, a w odniesieniu do studenta – w razie ukończenia studiów, skreślenia z listy studentów albo wydalenia z AJP;
  7. zmniejszenia wymiaru czasu pracy pracownika poniżej wymogów wskazanych w statucie;
  8. uzyskania stanowiska profesora lub profesora AJP przez przedstawiciela w senacie pozostałych nauczycieli akademickich niezatrudnionych na stanowisku profesora lub profesora AJP;
  9. prawomocnego skazania nauczyciela akademickiego orzeczeniem komisji dyscyplinarnej albo prawomocnego skazania pracownika AJP na karę pozbawienia praw publicznych; w stosunku do studenta mandat przedstawiciela wygasa w razie prawomocnego skazania przez komisję dyscyplinarną albo prawomocnego skazania na karę pozbawienia praw publicznych.
 3. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio do członka kolegium elektorów.

§ 161.

 1. Z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w ustawie wygaśnięcie mandatu:
  1. członka kolegium elektorów i rady uczelni stwierdza senat;
  2. rektora stwierdza przewodniczący kolegium elektorów.

Rozdział VI. Wybory uzupełniające

§ 162.

 1. Wybory uzupełniające przeprowadza się w przypadku:
  1. wygaśnięcia mandatu;
  2. konieczności uzupełnienia statutowego składu kolegium elektorów.
 2. Nie zarządza się wyborów uzupełniających, jeżeli do końca kadencji organu pozostało mniej niż sześć miesięcy, chyba że w wyniku wygaśnięcia mandatu w danym organie pozostałoby mniej niż połowa określonej w przepisach ogólnej liczby jego członków.
 3. Wybory uzupełniające dokuje się na okres do końca kadencji organu.
 4. Do wyborów uzupełniających stosuje się odpowiednio przepisy o wyborach.

 

Dział XIII. Przepisy przejściowe i końcowe

§ 163.

 1. Senat oraz inne organy kolegialne działają w dotychczasowym składzie do końca kadencji, na którą został wybrany.
 2. Łączenie funkcji lub mandatu z innymi, w stosunku do którego ustawa lub Statut określa zakaz łączenia, powoduje ich opróżnienie lub wygaśnięcie po upływie sześciu miesięcy od dnia wejścia
  w życie Statutu, chyba że członek społeczności akademickiej wcześniej zrezygnuje z tych, które ustawa lub Statut zakazuje łączyć.

§ 164.

Do odwołania ze stanowiska, pozbawienia lub wygaśnięcia mandatu, a także do uzupełnienia składu osobowego organów kolegialnych i wyborczych stosuje się przepisy niniejszego Statutu.

§ 165.

Powołanie do pełnienia funkcji prorektora na okres od dnia 1 października 2019 r. do dnia 31 sierpnia 2020 r. następuje na zasadach określonych w ustawie i statucie.

§ 166.

 1. Z dniem wejścia w życie statutu znosi się stanowiska kierowników podstawowych jednostek i ich zastępców w rozumieniu statutu, o którym mowa w § 174.
 2. Powołanie do pełnienia funkcji dziekana oraz prodziekana następuje na okres od dnia 1 października 2019 r. do dnia 30 września 2020 r.

§ 167.

Powołania do pełnienia funkcji określonych w § 165 i 166 ust. 2 nie wlicza się do liczby kadencji określonych w § 68 ust. 4.

§ 168.

Z dniem wejścia w życie statutu znosi się rady podstawowych jednostek organizacyjnych, w rozumieniu statutu, o którym mowa w § 174.

§ 169.

 1. Osoby pełniące funkcje kierowników jednostek wydziałowych pełnią tę funkcję do dnia 31 grudnia 2019 r.
 2. W terminie do dnia 31 grudnia 2019 r. dziekani dostosują strukturę organizacyjną wydziałów do wymogów określonych w statucie.
 3. Pierwsze powołanie na podstawie statutu do pełnienia funkcji kierownika jednostki wydziałowej następuje na okres od dnia 1 stycznia 2020 r. do odwołania.

§ 170.

 1. Z dniem wejścia w życie statutu funkcje kierowników jednostek ogólnouczelnianych, w rozumieniu statutu, o którym mowa w § 174, stają się funkcjami kierowników jednostek ogólnouczelnianych.
 2. W terminie, o którym mowa w § 173 ust. 1, kierownicy jednostek ogólnouczelnianych dostosują regulaminy jednostek do wymogów określonych w statucie.

§ 171.

 1. Postępowanie komisji oceniającej, dyscyplinarnej, przetargowej, konkursowej oraz innych komisji, wszczęte przed wejściem w życie niniejszego Statutu, jest prowadzone według zasad określonych w niniejszym Statucie.
 2. Jeżeli niniejszy Statut wymaga zgromadzenia dokumentów lub wykonania czynności, których nie wymagały dotychczasowe przepisy, komisje niezwłocznie uzupełnią zgromadzoną dokumentację i podejmą stosowne czynności uzupełniające.
 3. Przewód doktorski wszczęty przed wejściem w życie niniejszego Statutu, jest prowadzony według dotychczasowych zasad z tym, że przewód doktorski przeprowadza zespół naukowy dyscypliny naukowej a stopień naukowy nadaje Senat.

§ 172.

 1. Z dniem wejścia w życie statutu, osoba z tytułem profesora, zatrudniona na stanowisku:
  1. profesora zwyczajnego albo profesora nadzwyczajnego, staje się profesorem;
  2. profesora wizytującego, zachowuje swoje stanowisko.
 2. Z dniem wejścia w życie statutu, osoba ze stopniem doktora habilitowanego, zatrudniona
  na stanowisku:
  1. profesora nadzwyczajnego, staje się profesorem AJP;
  2. profesora wizytującego albo adiunkta, zachowuje swoje stanowisko.
 3. Z dniem wejścia w życie statutu, osoba ze stopniem doktora, zatrudniona na stanowisku:
  1. profesora wizytującego, adiunkta albo asystenta, zachowuje swoje stanowisko;
  2. starszego wykładowcy albo wykładowcy zachowuje swoje stanowisko.
 4. Z dniem wejścia w życie statutu, osoba z tytułem magistra, zatrudniona na stanowisku:
  1. asystenta, zachowuje swoje stanowisko;
  2. starszego wykładowcy, wykładowcy, instruktora albo lektora zachowuje swoje stanowisko.

§ 173.

 1. W terminie roku od dnia wejścia w życie Statutu właściwe organy AJP dostosują do niego obowiązujące na AJP akty wewnętrzne oraz wydadzą akty przewidziane w Statucie.
 2. Obowiązujące akty wewnętrzne, o których mowa w ust. 1, stosuje się w zakresie, w jakim nie są sprzeczne ze Statutem. W przypadku sprzeczności stosuje się bezpośrednio postanowienia Statutu.

§ 174.

Traci moc statut Akademii im. Jakuba z Paradyża z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim, stanowiący załącznik do Uchwały Nr 34/000/2017 Senatu AJP z dnia 1 września 2017 r.

§ 175.

Statut wchodzi w życie z dniem 1 października 2019 r.

Back to top