|       |   EN

Załącznik
do Uchwały Nr 66/000/2019 Senatu AJP
z dnia 22 października 2019 r.

STRATEGIA ROZWOJU AKADEMII IM. JAKUBA Z PARADYŻA

Z SIEDZIBĄ W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM

NA LATA 2016-2025

Przygotował zespół ds. opracowania Strategii Rozwoju
Akademii im. Jakuba z Paradyża na lata 2016-2025 w składzie:              
           

Pozytywnie zaopiniowała Komisja ds. organizacji i rozwoju w składzie:

1) dr Przemysław Słowiński – przewodniczący;

2) prof. nadzw. dr hab. Beata Orłowska;

3) mgr Małgorzata Bednarz;

4) mgr Roman Gawroniak;

5) mgr Helena Rutkowska;

6) mgr Anna Czubieniak – sekretarz.

1) prof. dr hab. Grzegorz Kucharczyk – przewodniczący;

2) prof. nadzw. dr hab. inż. Maciej Majewski – zastępca przewodniczącego;

3) dr Anna Chabasińska;

4) dr Maria Maczel;

5) dr Małgorzata Trocka;

6) dr Arkadiusz Wołoszyn;

7) mgr Sławomir Jach;

8) mgr Marcin Szott – sekretarz;

9) Karolina Machtyl.

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. ZAŁOŻENIA DO STRATEGII ROZWOJU

        Strategiczne plany rozwoju jednostek gospodarczych, administracyjnych, instytucji badawczo-dydaktycznych są współcześnie koniecznym opracowaniem stanowiącym podstawę działania na wszystkich płaszczyznach funkcjonalnych podmiotu. Podstawową przesłanką do opracowania Strategii Rozwoju Akademii im. Jakuba z Paradyża, zwanej dalej AJP, było wyznaczenie kierunków rozwoju uczelni.

        Założenia niniejszego dokumentu są powiązane z kryteriami Strategii Lizbońskiej, której celem strategicznym jest stworzenie dla całego obszaru Unii Europejskiej „najbardziej konkurencyjnej i dynamicznej gospodarki świata, opartej na wiedzy, rozwijającej się w warunkach zrównoważonego wzrostu gospodarczego, zapewniającej większą liczbę lepszych miejsc pracy oraz większą spójność społeczną”. Analogicznie w odniesieniu do założeń krajowych zawartych w dokumencie „Strategia Rozwoju Województwa Lubuskiego. Aktualizacja z horyzontem czasowym do 2025 roku” wskazano cel strategiczny 2, w ramach którego przyjęte ogółem cele to:

     1) zapewnienie przestrzennej, gospodarczej i społecznej spójności regionu;

     2) podniesienie poziomu wykształcenia społeczeństwa, zwiększenie potencjału innowacyjnego nauki oraz informatyzacja społeczeństwa;

    3) rozwój przedsiębiorczości oraz działania mające na celu podniesienie poziomu technologicznego przedsiębiorstw i ich innowacyjności dzięki współpracy z nauką;

    4) efektywne, prorozwojowe wykorzystanie zasobów środowiska przyrodniczego i kulturowego.

     Strategia rozwoju AJP stanowi podstawę długofalowych działań władz AJP i jej jednostek organizacyjnych. Na podstawie niniejszej Strategii szczegółowe plany rozwoju opracują poszczególne jednostki organizacyjne AJP.

        Opracowanie Strategii poprzedziły szerokie konsultacje w środowisku AJP,
w wyniku których zebrano dane i propozycje działań, wizje oraz wskazówki do rozwoju w najbliższych latach. Opracowania Strategii ogólnej dokonał powołany do tego zadania Zespół, a następnie pozytywnie zaopiniowała Komisja ds. organizacji i rozwoju AJP.

II. DETERMINANTY ROZWOJU AJP

         AJP jest i będzie jedyną publiczną uczelnią akademicką z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim. Fakt ten przyczynia się do naturalnej zbieżności celów przyświecających działalności AJP na polu badawczym i dydaktycznym z celami i potrzebami lokalnego środowiska społecznego i gospodarczego miasta, sąsiednich powiatów i gmin oraz województwa lubuskiego. AJP powstała w 2016 r., przejmując tradycje i dorobek Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim. Społeczność AJP tworzy wspólnotę, której członkami są naukowcy, pracownicy dydaktyczni, pracownicy administracji i obsługi, studenci i absolwenci.

        Do podstawowych aspektów funkcjonowania AJP będzie należeć dalsze prowadzenie działalność badawczej i dydaktycznej. Oba czynniki potwierdzane są przez wysokie oceny Polskiej Komisji Akredytacyjnej oraz prowadzone w uczelni badania i prace badawcze.

         Poważnym wyznacznikiem rozwoju naukowego kadry AJP jest i będzie liczba promocji pierwszo etatowych pracowników AJP – doktorskich, habilitacyjnych oraz profesorskich.

       AJP jest jedyną uczelnią akademicką działająca w północnej części województwa lubuskiego oraz południowej części województwa zachodniopomorskiego. W ciągu ostatnich kilku lat nastąpił jej dynamiczny rozwój pod względem organizacyjnym, naukowo-badawczym i edukacyjnym, czego wyrazem jest wyodrębnienie w strukturze uczelni pionu kształcenia oraz pionu nauki. Zadania w zakresie pionu kształcenia realizowane są przez wydziały oraz ich jednostki organizacyjne tj. zakłady, pracownie, laboratoria. AJP posiada pięć wydziałów: Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego, Ekonomiczny, Humanistyczny, Techniczny, Turystyki i Nauk o Zdrowiu.

        Zadania pionu naukowego będą realizowane przez sekcje i zespoły dyscyplin naukowych, których przedstawiciele wchodzą w skład Rady Naukowej AJP oraz katedry, w ramach których prowadzone są badania naukowe.

        Działalność badawczo-dydaktyczną wspomaga Biblioteka Główna im. Elizy Orzeszkowej wraz z Biblioteką im. prof. dr hab. Ewy Rzetelskiej-Feleszko oraz działającą przy niej Mediotek Insątytutu Goethego. Cały księgozbiór liczy ponad 100 000 jednostek. Podobną rolę spełniają: Akademickie Centrum Badań Euroregionalnych, Akademickie Centrum Studiów Niemcoznawczych i Europejskich, Akademickie Centrum Ukrainoznawcze, Akademicka Poradnia Językowa, Akademickie Liceum Mistrzostwa Sportowego, Szkoła Języka Polskiego dla Cudzoziemców, Ośrodek Edukacyjny pn.: Lubuska Młodzieżowa Akademia Bezpieczeństwa, Ośrodek Edukacyjny pn.: Czym skorupka za młodu.

        AJP jako uczelnia akademicka o charakterze wielodziedzinowym stanowi podstawę do stworzenia silnego ośrodka akademickiego, z zapleczem do badań profilowych i ukierunkowanym na rozwój dziedzin nauk: inżynieryjno-technicznych, społecznych, humanistycznych, przyrodniczych oraz nauk medycznych i nauk o zdrowiu.

        AJP służy współpracy środowiska naukowego przez tworzenie wspólnych obszarów badawczych i edukacyjnych. Dzięki uczelni następuje proces integracji gorzowskiego środowiska naukowego z uczelniami europejskimi tworzącymi Europejską Przestrzeń Edukacyjną. Miasto Gorzów Wielkopolski otrzymuje warunki przyspieszonego rozwoju cywilizacyjnego, co podnosi rangę aglomeracji jako centrum naukowo-badawczego i rządowej stolicy województwa lubuskiego.

        Rosnąca konkurencja na rynku usług edukacyjnych, szczególnie w obliczu niżu demograficznego, powoduje konieczność sprostania przez szkoły wyższe wysokim wymaganiom w zakresie jakości kształcenia, a tym samym zapewnienia miejscowej młodzieży szerszej oferty edukacyjnej, dlatego AJP stanowi szansę dla młodzieży, szczególnie z uboższych rodzin, środowiska naukowego oraz społeczności lokalnej ogółem, a w przyszłości dobrą podstawę do rozszerzania zakresu badań naukowych i umacniania pozycji Gorzowa Wielkopolskiego na mapie krajowych ośrodków akademickich.

III. CEL NADRZĘDNY

        Cel nadrzędny stanowi osiąganie wysokich ocen w procesie oceny zdolności naukowej uczelni. Drogą do realizacji celu jest prowadzenie przez społeczność uczelni intensywnych działań zwieńczonych rozwojem nauki.

        Mając na względzie potrzeby otoczenia społeczno-gospodarczego oraz możliwości realizacji powyżej przedstawionych założeń, należy wskazać jako priorytetowe dziedziny: nauki humanistyczne; nauki inżynieryjno-techniczne; nauki społeczne; nauki medyczne i nauki o zdrowiu.

        Proponowane dziedziny będą stanowić panoramiczną ofertę, która dzięki swej różnorodności pozwoli na rozwój środowiska naukowego, które w znakomity sposób podniesie walory miasta i regionu, przy czym nie wyklucza się wskazania w odpowiednim czasie kolejnych dziedzin, co do których możliwe będzie podjęcie starań o uzyskanie kategorii naukowej oraz uprawnień do nadawania stopni naukowych. Mocne środowisko naukowe Gorzowa Wielkopolskiego jest bezwzględną gwarancją rozwoju i stabilności województwa lubuskiego oraz zachodniej Polski.

        W AJP jako jednostce badawczo-dydaktycznej rozwój naukowy pracowników oraz prowadzenie badań naukowych stanowić będzie wyznacznik kierunków rozwoju. Badania naukowe oraz prace badawcze prowadzone będą wewnątrz oraz przy udziale AJP poza cennym wkładem w rozwój nauki, przełożeniem na transfer wiedzy i technologii do środowiska stanowić będą także element bezpieczeństwa związany z posiadaniem oraz uzyskiwaniem własnej samodzielnej kadry naukowej.

        Badania w AJP prowadzone będą w ramach zespołów i sekcji naukowych dyscyplin oraz katedr. Żywotne znaczenie ma również funkcjonowanie ogólnouczelnianych jednostek organizacyjnych tj.: centrów, ośrodków, instytutów.

       Celem podejmowanych w AJP badań jest rozwój nauki oraz wykorzystywanie potencjału własnej kadry naukowej i naukowo-badawczej. Aktywność naukowa pracowników AJP przejawiać się będzie w prowadzeniu badań indywidualnych i zespołowych. Członkowie społeczności akademickiej mają możliwość tworzenia zespołów i sekcji naukowych dyscyplin, a także zespołów badawczych, w skład których wchodzić będą pracownicy AJP, jak też innych – tak krajowych, jak i zagranicznych uczelni. Mogą również podejmować działania w zakresie włączenia się do takich grup tworzonych w innych jednostkach. AJP jest także inicjatorem kierunków badań, a ponadto pomysłodawcą konsorcjów w celu realizacji projektów naukowych.

        Prowadzone badania naukowe będą podlegać upublicznieniu poprzez odbywające się w AJP, jak i poza nią konferencje i seminaria naukowe, w których uczestniczą pracownicy AJP. Ważnym ogniwem w tym procesie jest również prestiżowe Wydawnictwo Naukowe AJP, którego prężna działalność umożliwia publikację powstających w AJP licznych prac naukowych. Pracownicy AJP mogą także upowszechniać wyniki własnych badań poprzez środki masowego przekazu, media elektroniczne itp.

IV. CELE STRATEGICZNE

        Procesy związane z realizacją celu nadrzędnego Strategii będą stanowić także czynnik akcelerujący w procesie wypełniania założeń do celów strategicznych wskazanych poniżej w niniejszym dokumencie. Biorąc pod uwagę powyższe jako cele strategiczne AJP na lata 2016-2025 obiera się:

     1) rozwijanie kadry badawczo-dydaktycznej w celu osiągnięcia wysokiej jakości działalności naukowej;

     2) otwieranie się na potrzeby otoczenia społeczno-gospodarczego.

        Cel nadrzędny wraz z celami strategicznymi będącymi wynikiem skonkretyzowanych potrzeb AJP, a także jej otoczenia, stanowią podstawę do długofalowych działań określonych w perspektywie czasowej niniejszej Strategii.


Ad.1. Rozwój kadry, badań naukowych oraz prac rozwojowych:

        Realizacja pierwszego celu strategicznego jest powiązana z nieustannym monitorowaniem potrzeb AJP przez jej władze na szczeblu centralnym, jak również na poziomie zespołów i sekcji naukowych dyscyplin oraz jednostek organizacyjnych. Dlatego też zadaniem AJP jest niesienie wsparcia pracownikom badawczo-dydaktycznym na wszystkich etapach ich kariery naukowej. Działania w tym zakresie mogą mieć rozmaity charakter obejmujący wsparcie: merytoryczne, technologiczne, logistyczne, finansowe, a także inne w zależności od potrzeb i natury prowadzonych badań.


Ad. 2. Otwartość na potrzeby otoczenia społeczno-gospodarczego

        Otoczenie gospodarczo-społeczne i jego wpływ na funkcjonowanie uczelni wyższych stanowi współcześnie istotny bodziec w zakresie działania i rozwoju szkół wyższych, dlatego też otwartość na potrzeby tego otoczenia stanowi niejako naturalny element uwzględniony w tymże dokumencie. W zakresie wzmiankowanej współpracy należy wyróżnić cztery obszary:

     1) współpraca z interesariuszami zewnętrznymi;

     2) transfer wiedzy do gospodarki;

     3) otwarcie na potrzeby i aspiracje edukacyjne miasta, aglomeracji i regionu;

     4) umocnienie kulturotwórczej roli AJP w mieście, aglomeracji i regionie.

       Współpraca z interesariuszami zewnętrznymi stanowi pole funkcjonowania AJP, które umożliwia realizację zadań własnych w zakresie prowadzonych działań edukacyjnych, jak również badawczych, a także tych o charakterze społecznym. Poprzez współpracę z szerokim spektrum interesariuszy zewnętrznych AJP ma możliwość uczestniczenia w wielu inicjatywach i projektach, przyczyniając się do upowszechnienia i popularyzacji nauki, a także stanowi silny element wspierający lokalną inicjatywę w zakresie podejmowanych przedsięwzięć. Jednocześnie potencjał naukowy oraz doświadczenie organizacyjne AJP jest determinantą znacząco oddziałującą na rozwój regionu. Zatem AJP i środowisko interesariuszy zewnętrznych tworzą symbiotyczne partnerstwo, dzięki któremu następuje rozwój społeczny i poprawa jakości życia.

        AJP jako instytucja badawczo-dydaktyczna skupia uczonych wielu dyscyplin prowadzących badania naukowe, których wyniki stanowią kanwę do rozwoju regionu i kraju. Posiadany potencjał naukowy oraz współpraca z otoczeniem gospodarczym w dzisiejszych warunkach są jednym z podstawowych czynników rozwojowych środowiska naukowego, jak również gospodarki. W wyniku kooperacji obu środowisk następuje transfer technologii, przez co rozumiemy proces przekazywania przez jednostkę naukową wiedzy podmiotowi, który wyraża chęć zastosowania jej w praktyce gospodarczej. Sfera nauki może wykorzystać szereg kanałów transferu technologii, przy czym ich wybór dookreślają w decydującym stopniu potrzeby otoczenia gospodarczego oraz zasoby posiadane przez daną jednostkę naukową. Współpraca nauki i gospodarki wydaje się nieodzownym elementem funkcjonowania obu tych sfer we współczesnym świecie.

        Otwarcie na potrzeby i aspiracje edukacyjne miasta, aglomeracji i regionu to w przypadku uczelni akademickiej dbałość o możliwości realizacji edukacji na poziomie wyższym poprzez ofertę studiów dostosowanych do potrzeb regionalnego i ponadregionalnego rynku, a w tym zakresie:

     a) studia pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie;

     b) kształcenie doktorantów przygotowujące do uzyskania stopnia doktora;

     c) studia podyplomowe;

     d) szkolenia i kursy.

         Ważnym uzupełnieniem procesu rozwoju nauki i studiowania jest współpraca międzynarodowa, którą AJP realizuje w ramach umów bilateralnych z uczelniami zagranicznymi oraz w zakresie programu Erasmus+ z partnerami z terenu Unii Europejskiej oraz poza niej. Nasi studenci mają również możliwość skorzystania z oferty uzyskania dyplomu obu uczelni w ramach współpracy z uczelniami z Niemiec i Ukrainy.

       Organizacja sformalizowanego procesu pozyskiwania wiedzy i kształcenia studenta wymaga nieustannego doskonalenia czynników zapewniających wysoką jakość podejmowanych w tym zakresie działań. AJP, opierając się na wypracowanych we wcześniejszym okresie przez uczelniany i wydziałowe zespoły ds. jakości kształcenia wzorcach i procedurach składających się na Uczelniany System Zapewnienia Jakości Kształcenia, realizuje zawarte w nim idee poprzez:

     a) zatrudnianie wysoko wykwalifikowanej kadry naukowej;

     b) kultywowanie etosu uczeń – mistrz;

     c) doskonalenie programów studiów;

     d) doskonalenie systemu zapewnienia jakości kształcenia.

        W ramach wszechstronnej otwartości na potrzeby środowiska społecznego w AJP zauważane są potrzeby edukacyjne młodzieży, na które odpowiedzą jest stworzenie wielokierunkowej oferty kształcenia wraz z zapewnieniem dobrych warunków studiowania oraz zakwaterowania. Ponadto w AJP przywiązuje się istotną wagę do wspomagania młodzieży akademickiej poprzez system stypendiów naukowych, motywacyjnych, socjalnych, jak również stwarzając warunki do rozwoju kulturalnego i sportowego w ramach działających w AJP jednostek.

       Szczególną płaszczyzną w zakresie procesów wspierania studentów są działania podejmowane w procesie edukacyjnym osób z niepełnosprawnościami. AJP, mając świadomość potrzeb tej części wspólnoty akademickiej, na podstawie wewnętrznych aktów normatywnych prowadzi wielopłaszczyznowe działania, które obejmują: pomoc materialną, psychologiczną, indywidualne dostosowanie procesu dydaktycznego, dostosowywanie bazy dydaktycznej.

        Mając wzgląd na potrzeby społeczne w zakresie pogłębiania wiedzy poza szkolnictwem wyższym, AJP wspomaga środowisko lokalne poprzez współpracę z uniwersytetami trzeciego wieku i innymi stowarzyszeniami edukacyjnymi i opiekę naukową nad ich działalnością. Dynamiczna aktywność w zakresie popularyzowania nauki znajduje także swoje odzwierciedlenie w intensywnej współpracy z placówkami oświatowymi poprzez organizowanie wykładów, konkursów, spotkań. Działania związane z krzewieniem wiedzy wśród interesariuszy zewnętrznych odbywają się także poprzez środki masowego przekazu.

        AJP będąca miejscem uprawiania nauki stanowi niebagatelny czynnik związany z zadaniem kształtowania środowiska intelektualnego miasta, regionu i kraju. W polu działań wynikających z tej odpowiedzialnej misji znajduje się działalność naukowo-edukacyjna, ale z drugiej także kulturalna, której odbiorcą jest szeroka publiczność. Założeniem aktywności kulturalnej AJP jest tworzenie oferty stanowiącej akademicki akcent w środowisku. W tym zakresie następuje ukierunkowanie na działalność ekspozycyjną i wystawienniczą we własnej galerii, jak i poza nią, organizację spotkań z twórcami, rozwój kultury studenckiej, organizację koncertów, a także wydarzeń sportowych. Tego rodzaju inicjatywy sprawiają, że AJP stanowi czynnik integracyjny. W wypełnianiu tych zadań pomagają właściwe do spraw kultury, sportu i promocji jednostki AJP.

        Odpowiedzialność za realizację celu nadrzędnego oraz celów strategicznych spoczywa na władzach AJP, jak również na wszystkich członkach społeczności akademickiej. Spełnienie kryteriów Strategii stanowi ważny czynnik gwarancji bezpieczeństwa w zakresie powszechnego dostępu do edukacji na poziomie wyższym oraz rozwoju nauki, a zatem mechanizmu zabezpieczającego przyszłość społeczności miasta, regionu i kraju.

        Wsparciem w pracach związanych z osiągnięciem powyższych założeń są dobre, sprawdzone rozwiązania i praktyki wypracowane we wcześniejszym etapie funkcjonowania AJP, a w tym zakresie sprawne zarządzanie, uatrakcyjnianie oferty edukacyjnej, modernizacja i rozwój infrastruktury oraz propagowanie dobrego imienia AJP.

Back to top